İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman Fidanlık Müdürlüğü- İzmir/Torbalı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İşin Adı ’’Ahşap Çıta-Nalburiye-Hırdavat Malzemeleri’’, ’’Profil- Demir Boru- Saç Malzemeleri’’, ’’Lastik ’’, ’’Volkanik Curuf ’’, ’’Plastik Kasa- Saklama Bidonu’’
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 19.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/410154
1-İdarenin
a) Adı : Orman Fidanlık Müdürlüğü- İzmir/Torbalı Diğer Özel BütçeliKuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Yedi Eylül Mahallesi Aydın Cad. 5575 Sok. 127 35860 TorbalıTorbalı/İzmir
c) Telefon ve faks numarası : 232-8561734 - 2328561014
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : ’Ahşap Çıta-Nalburiye-Hırdavat Malzemeleri’, ’Profil- DemirBoru- Saç Malzemeleri’, ’Lastik ’, ’Volkanik Curuf ’, ’PlastikKasa- Saklama Bidonu’
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım; 56 Kalem Ahşap Çıta- Nalburiye ve Hırdavat Malzemesialımı, 2. Kısım; 9 Kalem Profil- Demir Boru-Demir SacMalzemeleri alımı, 3. Kısım; 4 Kalem Lastik alımı, 4. Kısım;2 Kalem Volkanik Curuf (Fidan Üretim Malzemesi) alımı,5. Kısım; 2 Kalem Plastik kasa ve Gıda Saklama Bidonu alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü, Yedi Eylül Mahallesi, AydınCaddesi 5575 Nolu Sok No:127 (Torbalı Devlet Hastanesi Yanı)Adresi
ç) Süresi/teslim tarihi : İhaleye konu her bir kalem mal; sözleşme tarihinden itibaren60 (Altmış) takvim günü mesai saatleri içinde (08:30-16:30)Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü sorumluluk alanında uygungörülen yere indirme ve dizme
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu 7 Eylül Mah.(e-tekliflerin açılacağı adres) 5575 Sk.No:127 Torbalı/İzmir
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş