İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (Botaş) Doğal Gaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
İşin Adı Eskişehir Kompresör İstasyonu Boru Stok Sahası İçin Stoklama Ekipman Aparatları
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/351427
1-İdarenin
a) Adı : Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Doğal Gaz İletim1. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
b) Adresi : Eskişehir Yolu 23. km Yapracık Köyü Mevkii 06790Etimesgut/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 03122973717 - 03122971923
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Eskişehir Kompsör İstasyonu Boru Stok Sahası İçin StoklamaEkipman Aparatları
b) Niteliği, türü ve miktarı : BOTAŞ Doğal Gaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü boru stokrampalarına boru durdurucu (Eskişehir Kompsör BirimBaşmühendisliği Alanında) muhtelif çaplardaki boruların betonkaide üzerinde zarar görmeden stoklanması için gerekli ekipman verampaların temin edilmesi için malzeme alımı işidir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BOTAŞ Eskişehir CS-5 Kompsör İstasyonu Cumhuriyet 26005Tepebaşı/Eskişehir, BOTAŞ Doğal Gaz İletim 1. Bölge MüdürlüğüEskişehir Yolu 23. km Yapracık Etimesgut/Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : Tüm malzemeler işe başlama tarihinden itibaren 120 gün içindeteslim edilecektir. Ürünler teslim edilmeden önce İdare onayıalınacaktır. Teslimat hafta içi mesai saatlerinde yapılacaktır.Malzemeler araç üstünde teslim alınacak olup İdare tarafındanforklift yardımıyla indirilecektir. Bu doğrultuda, gerekli palet vepaketleme işlemi Yüklenici tarafından yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Doğal Gaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü Yapracık Ankara(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş