İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Cezaevi Müdürlüğü-E Tipi Kapalı Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Elektrik Enerjisi
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/401451
1-İdarenin
a) Adı : Cezaevi Müdürlüğü-E Tipi Kapalı Adalet Bakanlığı BakanYardımcılıkları
b) Adresi : Bagbası Mah. 962. Sok 7 40100 Kırşehir Merkez/Kırşehir
c) Telefon ve faks numarası : 3862133382 - 3862125000
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Elektrik Enerjisi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024 Yılı İçerisinde Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumununİhtiyacı Olan 460.000 kWh Elektrik Enerjisi Alım İşidir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip alıma başlanılacak olup31.12.2024 tarihine kadar alım devam edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Birimi(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:EPDK tarafından yayımlanmış olan elektrik piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesisahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren ’’Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’’ hükümlerinegöre düzenlenmiş ’’Elektrik Toptan Satış Lisansı’’ veya ’’Perakende Satış Lisansı’’ veya ’’Üretim Lisansı’’ veya’’OSB Üretim Lisansı’’ veya ’’Otoprodüktör Lisans’’ larından birinin aslını veya noter onaylı suretini İdareyeibraz etmek zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş