İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Jandarma Komutanlığı (Sinop) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı
İşin Adı Sinop İl Jandarma Komutanlığı İhtiyacı İçin Isınma Amaçlı Kömür (Tip-1) Alımı
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/364157
1-İdarenin
a) Adı : İl Jandarma Komutanlığı (Sinop) İçişleri Bakanlığı Jandarma GenelKomutanlığı
b) Adresi : Il Jandarma Komutanligi Ada Mah.Zeytinlik Mevkii 57000 SinopMerkez/57
c) Telefon ve faks numarası : 3682611840 - 3682601235
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Sinop İl Jandarma Komutanlığı İhtiyacı İçin Isınma Amaçlı Kömür(Tip-1) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 kg.Isınma Amaçlı Kömür (Tip-1)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İhtiyaç Listesi ve Mesafe Cetvelinde Belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarih İşe Başlama Tarihidir ve İş(30) Otuz Takvim Günü İçerisinde Tamamlanacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı Tarih İşe Başlama Tarihidir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Sinop İl J.K.lığı İhale Komisyon Başkanlığı (İl Jandarma(e-tekliflerin açılacağı adres) Komutanlığı Ada Mah. Zeytinlik Mevki 57000 Merkez / Sinop)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:İthalatçılar; İthalatçı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noter Onaylı Sureti),Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noter Onaylı Sureti),Dağıtıcılar; Herhangi Bir İlde Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noter Onaylı Sureti),Satıcılar; Herhangi Bir İlden Alınmış, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi. (Aslı/Aslının İdare veya Noter OnaylıSureti)İstekliler Satış İzin Belgesi İle İthal Kömür İçin Uygunluk Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noter OnaylıSureti),Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Belirtilecek ve İdare Tarafından Belgelerin Tesvik Aşamasında İbrazEdeceklerdir.İstekliler Tarafından İbraz Edilmiş Olan Belgelerin Aslı/Noter Onaylı Sureti Geri İstenirse, KomisyoncaTıpkıçekimi Alınarak “Aslı Görülmüştür veya Noter Onaylı Sureti Görülmüştür .” İbaresi Yazılır ve İlgiliDosyasına Eklenir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş