İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Erzurum Su Kanal İdaresi Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
İşin Adı 1000 Ton Söndürülmüş Toz Kireç
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/378432
1-İdarenin
a) Adı : Erzurum Su Kanal İdaresi Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığı
b) Adresi : Osmangazi Mah. 25000 Palandöken/Erzurum
c) Telefon ve faks numarası : 04423425477 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 1000 Ton Söndürülmüş Toz Kireç
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1000 Ton Söndürülmüş Toz KireçAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İçme Suyu Arıtma Tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Aylık kireç teslimi İdarenin belirleyeceği tonajlarda olup her ayihtiyaç durumuna ve ESKİ depo kapasitelerine bağlı olarak50-120 ton aralığında olacaktır. İdare tarafından aylık ihtiyaçmiktarı yükleniciye mail veya faks yoluyla bildirilecektir.Yüklenici İdarenin aylık talep miktarını talep tarihinden (mail ya dafaks) itibaren en geç 10 gün içinde tedarik etmek zorundadır. Busüre geçilmesi halinde talep miktarı üzerinden günlük gecikmecezası uygulanacak ve yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasının ardından işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : ESKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındakimaddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:Belge Adı AçıklamaÜrünün Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerini Gösteren Broşürleri ve TürkçeBroşür ve Bilgi FormuOlarak Hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formları
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş