İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Gümüşhane Köse İlçe Özel İdare Müdürlüğü
İşin Adı 30000 Litre Motorin 10 Alımı
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/417053
1-İdarenin
a) Adı : Gümüşhane Köse İlçe Özel İdare Müdürlüğü
b) Adresi : Fatih Mahalle Süleymanşah Cad. No:2 29650 Köse/Gümüşhane
c) Telefon ve faks numarası : 4564115353 - 4564115353
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 30000 Litre Motorin 10 Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 30.000 Litre Motorin 10 Alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıt ürünleri, İdarenin araçları, anlaşma yapılan istekliye aitistasyonlardan veya isteklinin teklif ekinde sunduğu akaryakıt alımıyapılabilecek yerleri gösteren bayilere ait istasyonlara giderek, buistasyonlardan ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacak veya Köseİlçe Özel İdare Müdürlüğü Bakımevi Akaryakıt Ambarına fişkarşılığı aktarılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Akaryakıt ürünleri, İdarenin araçları, anlaşma yapılan istekliye aitistasyonlardan veya isteklinin teklif ekinde sunduğu akaryakıt alımıyapılabilecek yerleri gösteren bayilere ait istasyonlara giderek, buistasyonlardan ihtiyacı nispetinde peyderpey alınacak veya Köseİlçe Özel İdare Müdürlüğü Bakımevi Akaryakıt Ambarına fişkarşılığı aktarılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Köse İlçe Özel İdare Müdürlüğü(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş