İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ÇAYIRHAN TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İşin Adı EÜAŞ Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Türbin Bakım Servisi ihtiyacı olan “Torishima marka 5 ayrı pompaya ait toplam 95 kalem yedek malzemelerin temini işi
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/385209 İşin Adı : EÜAŞ Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün İhtiyacıOlan Türbin Bakım Servisi İhtiyacı Olan “Torishima Marka 5 AyrıPompaya Ait Toplam 95 Kalem Yedek Malzemelerin Temini İşiİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Çayırhan Mahallesi Ankara Yolu 3. km 1 06922
b) Telefon ve faks numarası : 03127960202 - 3127961215
c) Elektronik posta adresi : fatih.kayaturk@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının :görülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Türbin Bakım Servisi ihtiyacı olan “Torishima Marka 5 AyrıPompaya Ait Toplam 95 Kalem Yedek Malzemenin Temini
b) Teslim [yeri / yerleri] : EÜAŞ Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imza tarihinden itibaren 400 (Dört Yüz) takvim günüdür.Bu süreden daha geç süre öneren teklifler değerlendirmeyealınmayacaktır. Deneme çalışması süresinde geçen süreler busüreye dahildir. (Teslim programına ilişkin diğer hususlar ve teslimprogramı, teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.)
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Çayırhan Termik Santrali İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 18.04.2024 - 14:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:Madde İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik edenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.b) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli. (Birimfiyat teklif mektubu ve eki cetvel ekte verilen örneklere uygun olarak hazırlanacak, herhangi bir ekleme veyaçıkarma yapılmayacaktır. Birim fiyat teklif cetveli de teklif mektubu gibi ıslak imzalı olarak sunulacaktır.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli bütün ortaklartarafından imzalanacaktır. Bu parantez içinde belirtilen hususlara aykırı işlemler tesis eden isteklilerinteklifleri geçersiz sayılarak değerlendirme dışı bırakılır. Ayrıca, kısmi teklife açık ihalelerde teklif verilecekkısmı oluşturan cetvel kalemlerinin tek tek hepsine ve yine kısmi teklife kapalı ihalelerde de birim fiyat teklifcetvelini oluşturan kalemlerin tek tek hepsine fiyat verilmesi/yazılması zorunlu olup, fiyat yazılması zorunlukalemin tutar kısmına “sıfır” yazılması veya hiçbir tutar yazılmadan cetvel kaleminin boş bırakılmasıdurumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılır.)”c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçiciteminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösterenmakbuzlar,d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdiklivekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığıbeyannamesi.f) Bu Şartnamenin 18 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerinlistesi.g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren, standart forma uygun belge.h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 1. maddesinin(a) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağıtarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahiportağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:2.1. Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:3.1. İstekliler, aşağıda istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde vereceklerdir. Söz konusu3.1.1. ve 3.1.2. maddedeki belgeleri teklif ekinde vermeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeyealınmayacaktır.3.1.1. İstekliler aşağıda a, b, c bentlerinde istenilen belgelerden birini teklif ekinde vereceklerdir.Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösterenbelge veya belgeler,c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriylebirlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya dayetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklifettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarcadüzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.Yabancı isteklilerin ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgeyi veyabelgeleri sunmaları gerekmektedir.3.1.2. İstekliler, ihale konusu 5 ayrı pompaya ait; teklif edecekleri pompa markası, modeli, parça numaralarıile teknik özelliklerini gösteren dokümanları teklif ekinde vereceklerdir. Orijinal yerine dengi ürün teklifverecek olan istekliler; bunlara ek olarak yedek malzemelere ait imalat teknik çizimlerini, imalat yapılacakfabrikaların adreslerini ve malzeme özelliklerini içeren dokümanları teklif ekinde vereceklerdir.
4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:
4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6. Belgelerin sunuluş şekli:
6.1.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermekzorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hükümçerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ’’aslının aynıdır’’şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri dekabul edilecektir.
6.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veyafotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ’’ibraz edilenin aynıdır’’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlargeçerli kabul edilmeyecektir.
6.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından ’’aslı idarece görülmüştür’’veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
6.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışındayabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenenbelgelerin tasdik işlemi:
6.4.1. Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatlaimzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
6.4.2. Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerdedüzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, ’’apostil tasdik şerhi’’taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdikişleminden muaftır.
6.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganıntasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerdedüzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
6.4.4. ’’Apostil tasdik şerhi’’ taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veyasözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührünveya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenindüzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdikedilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler isesırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye CumhuriyetiKonsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafındantasdik edilmelidir.
6.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti DışişleriBakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
6.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.
6.4. Tasdik işleminden muaf tutulan belgeler
6.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
6.4.2. İstekliler kendilerinden talep edilen belgeleri aşağıda sıralanan üç yöntemden biri vasıtası ile sunmakzorundadır:a) Asıllarını,b) Noter onaylı suretlerini,c) İdarece aslı görülmüştür kaşeli ve imzalı suretlerini.Ancak isteklilerden talep edilen belgelerden, Türkiye’deki kamu kuruluşlarının veya kamu kuruluşustatüsündeki meslek/tüzel kuruluşların internet sitelerinden teyidi yapılabilen belgeler tasdik işlemindenmuaftır. Bu belgeler fotokopi nüsha şeklinde sunulabilir. Anılan Fotokopi Belgelerin Üzerinde, Söz Konusuİnternet Sitelerinden Belgenin Teyidinin Yapılabilmesini Sağlayacak Barkod veya Benzeri Ayırt EdiciNumara, Kod vb. Bilgilerin Yer Alması Zorunludur. Söz konusu ayırt edici ibarelerin yer almadığı, diğer birdeyişle teyit sorgusu yapılamayan fotokopi belgeler geçersiz kabul edilerek, ilgili teklif değerlendirme dışıbırakılır. Teyit işlemi yapılamayan belgeler hiçbir suretle bilgi/belge eksikliği kapsamında tamamlatılamaz.
6.5. Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve butercümelerin tasdik işlemi:
6.5.1. Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerintasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
6.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuştüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve İngilizce hariç yabancı dildedüzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve notertarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemindenmuaftır.
6.5.2. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve İngilizce hariç yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerive bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:
6.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belgeüzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.
6.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması vetercümesinde ’’apostil tasdik şerhi’’ taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Butercümelerin ’’apostil tasdik şerhi’’ taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühürveya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiğiülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
6.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganıntasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerintercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
6.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin,düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de ’’apostil tasdik şerhi’’taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıylabu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya buülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
6.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafındanyapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
Paylaş