İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eğil Belediyesi
İşin Adı Eğil Belediyesi Akaryakıt Alım İşi
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/375510
1-İdarenin
a) Adı : Eğil Belediyesi
b) Adresi : Yenişehir Mahallesi Eğitim Caddesi No 6 21470 . Eğil/Diyarbakır
c) Telefon ve faks numarası : 4125812048 - 4125812206
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Eğil Belediyesi Akaryakıt Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 50000 Litre Motorin ve 5000 Litre Kurşunsuz Benzin Alım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eğil
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 1 (bir) iş günü sonra başlayarakidarenin ihtiyacına göre peyder pey 360 takvim günü içerisindetemin edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 1 (bir) iş günü
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Eğil Belediyesi Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:a) İstekli Bir ’’Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ’’ İse; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu TarafındanVerilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösteren Belge,b) İstekli Bir ’’Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi’’ İse; Teklif Sahibinin Bayisi OlduğuKuruluşdan Verilmiş ’’Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Olduğuna Dair Bayilik Yazısı veBayilik Sözleşmesi,c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak Üzere Verilmiş Olan İstasyonlu BayilikBelgesi,d) İsteklinin Bağlı Bulunduğu İlgili Belediye Başkanlığından Alınmış Olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veyabelgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyetbelgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlikbilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler:İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:a) İstekli Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odası Tarafından İstekli Adına Düzenlenen Kapasite Raporu,c) İsteklinin Kayıtlı Olduğu Meslek Odası Tarafından İstekli Adına Düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,ç) İsteklinin Adına veya Ünvanına Düzenlenmiş Olan Teklif Ettiği Mala İlişkin Yerli Malı Belgesi veyaTeknolojik Ürün Deneyim Belgesi,d) İsteklinin Alım Konusu Malı Ürettiğine İlişkin Olarak İlgili Mevzuat Uyarınca Yetkili Kurum veyaKuruluşlarca Düzenlenen ve İsteklinin Üretici veya İmalatçı Olduğunu Gösteren Belgeler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş