İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin Adı 2024 Yılı İl Özel İdaresi Asfalt Kaplama Programında Bulunan Muhtelif Köyyollarının Asfalt Kaplamasında İhtiyaç Olan Asfalt Mıcırı Alımı
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/416884
1-İdarenin
a) Adı : Kırklareli İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Adresi : Karacaibrahim Mh. Mecidiye Sok. 67 39100 KırklareliMerkez/Kırklareli
c) Telefon ve faks numarası : 2882141214 - 2882143040
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2024 Yılı İl Özel İdaresi Asfalt Kaplama Programında BulunanMuhtelif Köyyollarının Asfalt Kaplamasında İhtiyaç Olan AsfaltMıcırı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1470 Ton (A) Tipi 3 Numara Asfalt Mıcırı 450 Ton (B) Tipi2 Numara Asfalt MıcırıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Merkez İlçe Kayalı Köy İçine, Merkez İlçe Çeşmeköy Köy İçine,Merkez İlçe Çayırlı Köy İçine, Merkez İlçe Kapaklı Köy İçine,Merkez/Pınarhisar İlçesi Beypınar-Kurudere Köy Yoluna, Babaeskiİlçesi Ertuğrul-Çengerli Köyyoluna, Babaeski İlçesi Yeniköy Köyİçine, Kofçaz İlçesi Tastepe Köy İçine
ç) Süresi/teslim tarihi : Satın alınacak Asfalt Altı Temel Malzeme, İl Özel idaresi Yol veUlaşım Hizmetleri Müdürlüğünce oluşturulacak Kabul Komisyonutarafından aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teslim alınacaktır:
a) Satın alınacak malın, tamamı işe başlama tarihinden itibaren30 takvim günü içinde teslim alınacaktır. b) Satın alınacak malın,sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen yol boyu depolarına idaregörevlisi veya Kabul ve Muayene Komisyonunun görevlendireceğiyetkili ile Araç şoförünün imzalayacağı yükleniciye ait irsaliye ileteslim alınacaktır. c) Satın alınacak malzeme yetkili komisyontarafından Ocak kantar fişi, irsaliye ve Kabul ve MuayeneKomisyonunun talebi halinde mahallinde tartılan kantar fişikarşılaştırılarak tonaj kontrolleri yapılacaktır. Miktarda eksiklikvarsa tutanakla belirtilerek, eksik olan miktarın bedeliödenmeyecektir. Boşaltma esnasında meydana gelebilecekzayiattan yüklenici sorumlu olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri Binası-(e-tekliflerin açılacağı adres) Destek Hizmetleri Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veyabelgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyetbelgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlikbilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.Aday veya istekliler imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilirler.a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen KapasiteRaporu.c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalatYeterlilik Belgesi.ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veyaTeknolojik Ürün Deneyim Belgesid) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarcadüzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındakimaddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:Belge Adı Açıklamaa) 1 Adet En Az 2,5 m3 Kapasiteli Lastik Tekerlekli Loder,b) Kendi Ağırlığı Hariç En Az 20 Ton Yük Taşıma Kapasiteli1 Adet Loder b) 4 Adet Damperli4 Adet Mıcır Sevkiyatına Uygun Damperli Araçları (2013 ve DahaAraç (2013 ve Daha Üstü ModelÜstü Model Olacaktır) c) Mal Teslim Aşamasında İdare ElemanınıOlacaktır) c) 1 Adet Binek ArabaKöyyolu Depolarına Götürmek Üzere 1 Adet Binek Araba(Pick-Up, Otomobil vb)(Pick-Up, Otomobil vb) Bulunduracağını İhale Anında YeterlilikBilgileri Tablosunda Beyan Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş