İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eshot Genel Müdürlüğü
İşin Adı Akaryakıt Transfer Seti Ve Nox Azaltıcı Madde (Aus 32) Pompası
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.04.2024 13:30:00
Son Teklif Tarihi 4.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/404714
1-İdarenin
a) Adı : ESHOT Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 - Gaziemir/İzmir
c) Telefon ve faks numarası : 2322935603 - 2322935616 - 2322820317 - 2322820420
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Akaryakıt Transfer Seti ve NOx Azaltıcı Madde (AUS 32) Pompası
b) Niteliği, türü ve miktarı : Akaryakıt Transfer Seti (1 Adet) ve NOx Azaltıcı Madde (AUS 32)Pompası (5 Adet) AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : -Yüklenici Tarafından Teslim Edilecek 1 Adet Transfer Seti Alımıİdaremiz; Gediz Garaj, İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmailSivri Bulvarı No:500 Gediz Buca / İzmir Adresine, YükleniciTarafından Teslim Edilecek 5 Adet AUS 32 Pompası Alımı; 2 AdetPompa Gediz Garaj, İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail SivriBulvarı No:500 Gediz Buca / İzmir Adresinde Gösterilen Alana,1 Adet Pompa Adatepe Garaj, 28/9 Sk. No:4 Buca / İzmir AdresineGösterilen Alana, 1 Adet Pompa İnciraltı Atölyesi, Haydar AliyevBulvarı No:3 İnciraltı /İzmir Adresine Gösterilen Alana, 1 AdetPompa Mersinli Atölyesi, Şehitler Cad. No:177 Mersinli / İzmirAdresine Gösterilen Alana, Montajı Yapılarak Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : - Söz konusu Transfer Seti ve NOx Azaltıcı Madde (AUS32)Pompasının Teslim Süresi, Sözleşme Tarihinden İtibaren30 Takvim Günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Bu sözleşmenin yürürlük tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.04.2024 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : ESHOT Genel Müdürlüğü Fuar İzmir 4. Kat A Kısım İhale Salonu/(e-tekliflerin açılacağı adres) Zafer Mah. 840 Sok. Fuar Alanı No:2 35410 Gaziemir / İzmir
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:-İstekliler, Teklif Edecekleri; Akaryakıt Transfer Setinin Elektrik Motoru, Akaryakıt Sayacı ve AkaryakıtPompası İçin ATEX Sertifikası, AUS 32 Pompasının Elektrik Motoru İçin CE Belgesi Bilgilerini “YeterlikBilgileri Tablosu”nda Teklif Ettiği Kaleme Ait “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” Maddesininİlgili Kısmına Beyan Edeceklerdir.-Geçerli Tekliflerden Ekonomik Açıdan En Avantajlı Birinci ve İkinci Teklif Olması Öngörülen TekliflerinSahibi İsteklilerden, Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Ettikleri Bilgileri İçeren Bilgi Formlarını; Kendileriya da Üretici Firma Tarafından Kaşeli ve İmzalı Olarak Sunmaları İstenecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş