İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-Bozkurt Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İşin Adı Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü Şefliklerinde Kullanılmak Üzere Çeşitli Çap Ve Uzunlukta Koruge Boru Mal Alım İşi
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/436713
1-İdarenin
a) Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-Bozkurt Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Merkez Mahallesi Sinarcik Caddesi 118 37680 Bozkurt/Kastamonu
c) Telefon ve faks numarası : 3665751067 - 3665751222
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü Şefliklerinde KullanılmakÜzere Çeşitli Çap ve Uzunlukta Koruge Boru Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz Şefliklerinde Kullanılmak Üzere ÇeşitliÇap ve Uzunlukta Koruge Boru Mal Alım İşi Ø 800 mm AnmaÇaplı = 560 Metre (80 Adet) ve Ø 1000 mm Anma Çaplı =224 Metre (32 Adet) Olmak Üzere 784 MetreAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bozkurt İşletme Müdürlüğü Isırganlık Orman Emvali Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan 15 gün içinde yarısı, kalan kısmınıntamamı işin süresi olan 30 gün içinde tamamı teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasıyla beraber işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veyabelgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyetbelgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlikbilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesib) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasiteraporuc) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş İmalatBelgesid) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklifettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş