İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Tcdd) 2. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
İşin Adı Tcdd 2 Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne Elektrik, Elektronik Malzeme Alımı
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 5.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/429089
1-İdarenin
a) Adı : T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)2. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
b) Adresi : Anadolu Bulvarı Üzeri Behiçbey Yenimahalle/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 03125208741-5208781 - 3125208949
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : TCDD 2 Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne Elektrik,Elektronik Malzeme Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 300 Adet HF-E 3/4 14 TL5 II 220-240V 50/60HZB Balast alımı(32 Numaralı Numuneye Uygun Olacaktır) ve Diğer İşlerAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TCDD 2. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü / Ankara
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak ve45 (kırk beş) takvim günü içerisinde iş bitirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : TCDD 2. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres) Behiçbey-Yenimahalle / Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındakimaddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:Belge Adı AçıklamaNumune Görme İhaleye İlişkin Numuneler 2. Bölge Emlak Servis Müdürlüğünde Görülecek veBelgesi ’’Numune Görme Belgesi’’ Teklifle Birlikte Sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş