İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Spor Etkinlikleri Ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Genel
İşin Adı 2024 Yılı El Aletleri Ve Hırdavat Malzemeleri Alımı İşi
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 4.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/420364 İşin Adı : 2024 Yılı El Aletleri ve Hırdavat Malzemeleri Alımı İşiİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 34080 Fatih -İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : (0212) 453 30 00 - (0212) 621 38 48
c) Elektronik posta adresi : info@spor.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : Bu madde boş bırakılmıştır.görülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı - Toplam 2 Kısım ve 59 Kalemden Oluşan Muhtelif ElAletleri ve Hırdavat Malzemeleri Alımı İşi.
b) Teslim [yeri / yerleri] : İhale Konusu Mallar, İdarenin Karagümrük Mahallesi KaleboyuCaddesi No: 111 Fatih – İstanbul Adresinde Bulunan GenelMüdürlük Deposu’na Teslim Edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İhale konusu malların tamamı, yüklenici tarafından; nakliyesikendisine ait olmak üzere, nakliye ve boşaltma için yeterli sayıdakişi ile düzgün ve sağlam bir şekilde, irsaliyesi ve faturası ilebirlikte; Teknik şartnameye uygun, her türlü malzeme ve imalathatalarından arınmış ve hasarsız olarak sözleşmenin imzalanmasınımüteakip 45 (kırkbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. GenelMüdürlük Binası / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu CaddesiNo: 111 Fatih – İstanbul
b) Tarihi ve saati : 04.04.2024 - 14:30
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
4.3. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
4.4. İhale dokümanı, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Satınalma Müdürlüğü İhaleŞefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No 111 Fatih – İstanbul adresinde görülebilir. İhaleye teklifverecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanını satın almak isteyenlerin,250,00.-TL (İkiYüzElli TürkLirası) olan doküman bedelini, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği TicaretA.Ş.’nin Ziraat Bankası İkitelli Kurumsal Şubesi’ndeki (IBAN No: TR40 0001 0022 5252 5147 2050 21)banka hesabına; isteklinin adı - unvanı, idarenin adı, ihalenin adı ve ihale kayıt numarası belirtilerekyatırılması gerekmektedir.
4.5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. SatınalmaMüdürlüğü İhale Şefliği / Karagümrük Mahallesi Kaleboyu Caddesi No: 111 Fatih – İstanbul adresineverilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak, isteklilerin teklif vermeye yetkilitemsilcileri ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.
4.6. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucubulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedelüzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir.
4.7. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
4.8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim günü olmalıdır.
4.9. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
4.10. Bu ihale, 4734 sayılı kamu ihale kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup;İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4.11. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa ve 4735 sayılıkamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir.
Paylaş