İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) HİRFANLI VE YÖRESİ HES İŞL.MÜD.
İşin Adı Kesikköprü HES 2 adet generatör-trafo koruma röle grubu mal alımı işi
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/430275 İşin Adı : Kesikköprü HES 2 Adet Generatör-Trafo Koruma Röle Grubu MalAlımı İşiİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Hırfanlı HES Isletme Müdürlügü Sosyal Sıtesı 40300
b) Telefon ve faks numarası : 3867168302 - 3867168301
c) Elektronik posta adresi : hirfanlihes@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının :görülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kesikköprü HES 2 Adet Generatör-Trafo Koruma Röle GrubuAlımı, Mevcut Rölelerin Demontajı, Alımı Yapılacak RöleninMontajı, Testi ve Devreye Alınması Mal Alım İşi. (4734 SayılıKanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendine İstinaden TeşekkülümüzSatın Alma ve İhale Yönetmeliği Usul ve Esasları Doğrultusunda,Açık İhale (Açık Eksiltmeli) Usulü İle İhalesi Yapılacaktır.)
b) Teslim [yeri / yerleri] : EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğüne Bağlı, Ankaraİli Bala İlçesine 35 km Uzaklıkta ve Kızılırmak Nehri ÜzerineKurulu Kesikköprü HES HES
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imza tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günü
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Toplantı SalonuKaman -Kırşehir
b) Tarihi ve saati : 16.04.2024 - 14:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik edenbelgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.b) İhale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubuc) İhale dokümanında belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veyageçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığınıgösteren makbuzlar,d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdiklivekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ihale dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığıbeyannamesi.f) İdari şartnamenin 18. maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesig) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren, standart forma uygun belge.h) İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin(a) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağıtarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahiportağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu ihalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belge istenmemektedir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İsteklinin, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmetalımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşmekapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak teklif edilen bedelin % 20’sindenaz olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin deneyimini gösteren belgeveya teknolojik ürün deneyim belgesini teklif ekinde sunması zorunludur.Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’iningerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleritamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur.İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen işdeneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının iseistenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortaklarıtarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığınıngerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğerortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin işdeneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir. İş ortaklığında pilotortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari işdeneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az% 70’ini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz.Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanmasızorunludur.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:Bir elektrik üretim tesisinde veya çimento fabrikası, petrokimya tesisi, demir çelik fabrikası gibi endüstriyeltesislerde;Generatör ve/veya Trafo Koruma Röle Grubunun Devreye Alınması,Güç Elektroniği Sistemi Kurulumu ve/veya Devreye Alınması,Generatör İmalatı ve Montajının Yapılıp Devreye Alınması,DCS Kontrol Sistemleri Tasarımını ve/veya İmalatı ve/veya Montajı ve/veya Devreye Alınması İşlemleriElektrik Üretim Tesisi Kurulum ve/veya Devreye Alma İşlemleriYukarıda Belirtilen İşlerden En Az Birini Yapmış Olmak Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, tekliflerin değerlendirilmesindeyerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale Dokümanı, EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Kaman / Kırşehir adresindegörülebilir ve/veya satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların EÜAŞ kaşeli ihale dokümanını, satın alındıformunun doldurularak imzalanması suretiyle KDV dahil 240,00-TL karşılığı İdareden veya e-posta yoluylasatın alması zorunludur. (Hesap numarası: Vakıfbank Kaman Şubesi : TR68 0001 5001 5800 7301 2245 11)İhale dokümanının idareden ve/veya e-posta yoluyla satın alınabilmesine ilişkin prosedürler ve ihale dokümanıbedelinin yatırılacağı hesap numarası, söz konusu işe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Hirfanlı ve Yöresi HES İşletme Müdürlüğü Kaman / Kırşehiradresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler işin tamamı için götürü bedel toplam teklif vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılanistekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14. Bu ihalede açık eksiltme yapılacak olup, açık eksiltme yapılmasına ilişkin gerekli prosedürler, söz konusuişe ait ihale dokümanında açıklanmıştır.15. İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.16. Bu ihalede döviz cinsinden teklif verilebilir. Sözleşme, teklif edilen para birimi cinsinden düzenlenecekolup, ödemeler ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden yapılacaktır.
Paylaş