İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İşin Adı MUHTELİF TİPTE BÜYÜK ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ İÇİN HER TÜRLÜ YEDEK PARÇA, SARF MALZEME, AKÜ VE LASTİK ALIMI
İlan Tarihi 28.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 2.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 2.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/432741 İşin Adı : Muhtelif Tipte Büyük Araç ve İş Makineleri İçin Her Türlü YedekParça, Sarf Malzeme, Akü ve Lastik Alımıİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/234662
b) Telefon ve faks numarası : 2122403400 - 2122195322
c) Elektronik posta adresi : satinalma@ulasim.istanbul
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : www.ulasim.com.trgörülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Detayları Teknik Şartnamede Belirtilen İki Kısımdan OluşanMuhtelif Tipte Büyük Araç ve İş Makineleri İçin Her Türlü YedekParça, Sarf Malzeme, Akü ve Lastik Alımı İşidir.
b) Teslim [yeri / yerleri] : İstanbul Geneli
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalandığı gün işe başlanacaktır. İşin süresi 120 gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret MerkeziBlokları A3 Blok K:10/2 Bakırköy / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 02.04.2024 - 11:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının birTicaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubuç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçiciteminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösterenmakbuzlar.d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylıvekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığıbeyannamesi.2- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.3- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri;İsteklilerin teklif etmiş oldukları aküler güncel TS EN 50342/1, TS EN 50342-2, TS EN 50342-3,TS EN 50342-4, TS EN 50342-5 (tadili dahil) TS EN 50342-6 (tadili dahil) ve TS EN 50342-7,EN 50342-1 EQV, DIN EN 50342-1, BS EN 50342-1, NF R13-503-1 standartlarının en az birine uygunolacaktır. Yüklenici ihale sonrası belge veya belgeleri İdareye teslim edecektir. Yüklenici aküleri sulu ve şarjlıolarak orijinal ambalajlı paketlenmiş halde teslim edecektir.4- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması;Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Blokları A3 Blok K:10/2 Bakırköy/ İstanbuladresinde görülebilir ve aynı adresten (Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi BloklarıA3 Blok K:10/2 Bakırköy / İstanbul) 200,00.-TL karşılığı satın alınabilir.Dosya Bedeli; İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş.’nin Vakıflar Bankası GayrettepeŞubesi, TR97 0001 5001 5800 7278 8633 55 İBAN numaralı hesabına İhale Kayıt Numarası, İşin Adı İleDosya Bedeli Olduğunu Belirterek Yatırılması ve Makbuzlarının Teklif Zarfının İçinde Sunulması Gerekir.5- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.6- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.7- Doküman satın almayan istekliler İhaleye katılamaz.
Paylaş