İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası
İşin Adı Madeni Yağ
İlan Tarihi 29.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 22.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/421757
1-İdarenin
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kazım Taşkent Eskişehir ŞekerFabrikası
b) Adresi : Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Cad. No: 1/1 Tepebaşı/Eskişehir
c) Telefon ve faks numarası : 2222302739 - 2222302738
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Madeni Yağ
b) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Petrol Ofisi Super Gres EP2 2070 kg, Hydro Oil HD46 12420 kg, Gravis m 320 6845 kg, Maximus 10W-30 105 kg,Gravis M 220 360 kg, Maxımus Turbo Dıesel Extra 15W-40368 kg., Maxigear EP 90 195 kg, Gravis M 100 45 kg, MaxımusSuper Dıesel 20 W-50 208 kg, Kompsör Yağı XT 68 1610 kg,Antifriz 144 kg Olmak Üzere Madeni Yağ Mal Alımı İşidir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malzemelerin Teslim Yeri, Kazım Taşkent Eskişehir ŞekerFabrikası Malzeme Ambarıdır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Fabrikamız Tarafından Sipariş Verildikten Sonra 15 Gün İçindeTeslim Edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.04.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veyabelgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyetbelgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlikbilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.Firmalar Sanayi ve Ticaret Odasından almış oldukları Sanayi Sicil Belgesini,İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesini teklif ekindesunacaklardır.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Satın alınacak madeni yağların her biri,öncelik sırasına göre, son şekliyle uygulamada geçerli olan TS veyaEN standartlarına uygun olacaktır.Satın alınacak madeni yağlar, API kalite sınıflaması ve SAE viskozite sınıfı standart değerlerine uygunolacaktır.Firmalar, teklif edecekleri yağların Ürün Güvenlik Formunu (MSDS) verecek; zararlı kimyasallarınuluslararası sınır değerlerini ve kendi ürünlerinin değerlerini belirteceklerdir.Firmalar, madeni yağların ilgili standartlarını belirtecekler ve bu standartlara ilişkin belgeleri sunacaklardır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:Firmalar teklifleri ekinde ürün yelpazesi ve teknik özellikleri tanıtan türkçe katalogları vereceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş