İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Çanakkale Belediyesi Su Ve Kanalizasyon Müdürlüğü
İşin Adı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Tm3 Terfi Merkezine Mekanik Izgara Alım İşi
İlan Tarihi 29.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/411502
1-İdarenin
a) Adı : Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
b) Adresi : Çanakkale Belediyesi Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi,İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi No:39 17010 ÇanakkaleMerkez/Çanakkale
c) Telefon ve faks numarası : 2862160012 - 2862160012
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İleri Biyolojik Arıtma Tesisi TM3 Terfi Merkezine Mekanik IzgaraAlım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Adet Otomatik Mekanik Izgara AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; İleriBiyolojik Merkez Atıksu Arıtma Tesisi TM3 (75.Yıl) TerfiMerkezi.
ç) Süresi/teslim tarihi : Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü; İleriBiyolojik Merkez Atıksu Arıtma Tesisi TM3 (75.Yıl) Terfimerkezi, Mekanik Izgaralar Montajı Yapılıp Çalışır Vaziyette60 Gün İçerisinde Teslim Edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İsmetpaşa Mah. Atatürk Cad. No:39 Belediye Binası Kat:3(e-tekliflerin açılacağı adres) İhale İşleri Birimi Çanakkale
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgileritablosunda belirteceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş