İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (Eüaş) Obruk Hes İşletme Müdürlüğü
İşin Adı 1 Adet Acil Durum Pompası
İlan Tarihi 29.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/417539
1-İdarenin
a) Adı : Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Obruk HES İşletmeMüdürlüğü
b) Adresi : Mehmet Dede Obruk Köyü Mehmet Dede Obruk Köyü Mevki1 Dodurga/Çorum
c) Telefon ve faks numarası : 3647262070 - 3647262088
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 1 Adet Acil Durum Pompası
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Acil Durum Pompası Alımı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü, Mehmet Dede ObruğuKöyü Mevkii Dodurga/Çorum
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 180 takvim günü içerisindeİşletme Müdürlüğümüze ilgili malzemenin teslimigerçekleştirilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : EÜAŞ Obruk HES İşletme Müdürlüğü Satın Alma ve İhale(e-tekliflerin açılacağı adres) Komisyonu Toplantı Salonu
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındakimaddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:Belge Adı AçıklamaOrjinal katalog, Teklif edilen ürün deneme testleri yapılmış teknik özellikleri belirlenerek orjinalbroşür veya teknik katalog, broşür veya teknik dokümanlar teknik ekinde sunulacaktır. Seri imalat vedoküman standart olmayan ürünlere sahip teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.Pompa çalışma Pompa çalışma eğrilerini gösteren teknik dokümanlar teklif ekinde sunulacaktır.eğrileri dokümanı Dokümanı sunmayan İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş