İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman Bölge Müdürlüğü-Konya Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İşin Adı Konya Orman İşletme Müdürlüğü Emprenyeleli Ahşap Çit Direği Alımı
İlan Tarihi 29.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 17.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/434328
1-İdarenin
a) Adı : Orman Bölge Müdürlüğü-Konya Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Pirebi Mah. Gazhane Sokak 31 42200 Meram/Konya
c) Telefon ve faks numarası : 3323536902 - 3323523284
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Empnyeleli Ahşap Çit DireğiAlımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Konya Orman İşletme Müdürlüğü 5000 (Beşbin) Adet EmpnyeliÇit Direği AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 600 Adet Hadim Orman İşletme Müdürlüğü (Hadim İlçesi)1000 Adet Güneysınır Orman İşletme Şefliği (Güneysınır İlçesi)3400 Adet Altınapa Orman İşletme Şefliği Kızılören TopluKoruma Ekip Binası (Kızılören Mahallesi)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde malıntamamı belirtilen yerlere teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin tarihi işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Orman İşletme Müdürlüğü Satış Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş