İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanlığı
İşin Adı 2024 Yılı Pvc Boru Ve Kayar Manşon Alım İşi
İlan Tarihi 01.04.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 19.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/440749
1-İdarenin
a) Adı : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme SuyuDaire Başkanlığı
b) Adresi : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1Şehzadeler/Manisa
c) Telefon ve faks numarası : 2362501200-1360-1362-1368-1372 - 2369991733
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2024 Yılı PVC Boru ve Kayar Manşon Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği-Türü-Miktarı: 8 Kalem PVC Boru ve Kayar Manşon AlımİşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Manisa MASKİ Horozköy Ambarına teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günü içerisinde işteslimi yapılacak olup, işin süresi 20 takvim günüdür. Yüklenicisözkonusu malları özel teknik şartnameye uygun olarak MASKİHorozköy İçmesuyu Ambarı’na teslim edecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 takvim günüdür.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Yarhasanlar Mah. 2319 Sokak (Fabrika Sokak) 12/C/1 K:10(e-tekliflerin açılacağı adres) MASKİ Hizmet Binası ?Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı-İhale Birimi- Şehzadeler / Manisa
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veyabelgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyetbelgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlikbilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen KapasiteRaporu,c) Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalatYeterlik Belgesi,ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin YerliMalı Belgesi,İstekli, imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik etmelidir.Yetkili Satıcı İse:- Yetkili Satıcılık belgesi (istekli ilgili firmanın Yetkili satıcı belgesi üzerinde yer alan imza sahiplerininüretici firmadaki görevleri ve imza sirküleri ve aşağıdaki belgelerin herhangi birinin yetki belgesi ile berabersunulacaktır.)a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporuc) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesiç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin YerliMalı Belgesi,
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş