İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü
İşin Adı Makine İkmal Bakım Ve Onarım Dairesi Başkanlığı Tedarik Ve Stok Yönetimi Şube Müdürlüğüne Karcher Marka Süpürge Araçları İçin Ambar Stoklu Periyodik Bakım Ve Sarf Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 01.04.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 19.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 19.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/417763
1-İdarenin
a) Adı : İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Daire Başkanlığı MalAlımları Şube Müdürlüğü
b) Adresi : Mimar Sinan Mah. 9 Eylül Meydanı No:9/1 (Kültürpark 1 NoluHol) Konak/İzmir 35220 Konak/İzmir
c) Telefon ve faks numarası : 2322931530 - 2322934246
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Tedarik veStok Yönetimi Şube Müdürlüğüne Karcher Marka SüpürgeAraçları İçin Ambar Stoklu Periyodik Bakım ve Sarf MalzemesiAlımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Karcher Marka Süpürge Araçları İçin Ambar Stoklu PeriyodikBakım ve Sarf Malzemesi Alımı - 26 İş KalemiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mallar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım veOnarım Dairesi Başkanlığının Dokuz Eylül Mahallesi 315 SokakNo:27 Gaziemir/İzmir Adresinde Bulunan Ambarına TeslimEdilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Mallar, Yüklenici İle İdare Arasında Sözleşme İmzalanmasındanİtibaren 60 (Altmış) Takvim Günü İçerisinde Teslim Edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin İmzalanmasından İtibaren
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı (Mimar(e-tekliflerin açılacağı adres) Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/1 Kültürpark 1 Nolu HolKonak/İzmir)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş