İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
İşin Adı Trafo İzolasyon Yağı Montajlı Mal Alım İşi
İlan Tarihi 01.04.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 13:30:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/447924
1-İdarenin
a) Adı : Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
b) Adresi : Fen İşleri Daire Başkanlığı, İhaleli İşler Şube Müdürlüğü, SitelerMah. 5634 Sokak No:4 Eski Otogar Karşısı Makine İkmal Sahasıİçi Siteler Akdeniz/Mersin
c) Telefon ve faks numarası : 0324 533 17 01 - 0324 234 35 05
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Trafo İzolasyon Yağı Montajlı Mal Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem MalzemeAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici Özel Teknik Şartname kapsamında nevi ve miktarıbelirlenen tüm malzemeyi değişimi yapılmadan önce Hafta içi09.00-16.00 saatleri arasında, İdarenin Mersin İl sınırları içerisindebulunan Merkez Ambarına teslim edecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici işe sözleşme tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde tümmalları teslim edecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihi itibariyle işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İhale(e-tekliflerin açılacağı adres) Toplantı Salonu
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş