İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Karabük Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı Teknik Servis Hırdavat Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 02.04.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/448494
1-İdarenin
a) Adı : Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Karabük Sağlık Bakanlığı BakanYardımcılıkları
b) Adresi : Şirinevler Mah. Alparslan Cad. No:1 Karabük 78100 MerkezKarabük Merkez/Karabük
c) Telefon ve faks numarası : 3704158000 - 3704155734
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Teknik Servis Hırdavat Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 74 Kalem Hırdavat Malzemesi AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Teknik Servis Depo
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) gün içinde işebaşlanarak 12 (Onİki) ay süreyle yükleniciye bildirecekleri yazılısiparişler (Faks, Mail, EKAP, Posta veya Elden Tebliğ ile)doğrultusunda hastanemizin stok durumuna göre belirtilenmiktarlarda peyderpey 10 (on) gün içinde malzemeler teknikşartnameye uygun olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) gün içinde işebaşlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi - İdare Bölümü Toplantı(e-tekliflerin açılacağı adres) Odası
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:İhale süreci içerisinde, idare tarafından numune talep edilmesi halinde kısımlara ait numuneler resmi yazıdabelirtilen süre içerisinde Hastanemiz Teknik Servis Deposuna teslim edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş