İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü
İşin Adı Ilgın Şeker Fabrikası Doğrugöz Ve Subatan Kantar Sahasına Elektronik Kamyon Kantarı Alınması (Demontaj - Montaj Dahil)
İlan Tarihi 02.04.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/453848
1-İdarenin
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü
b) Adresi : Orhaniye Mahallesi 123340. Sokak No:63 42600 Ilgın/Konya
c) Telefon ve faks numarası : 3328857200-1506 - 3328857210
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Ilgın Şeker Fabrikası Doğrugöz ve Subatan Kantar SahasınaElektronik Kamyon Kantarı Alınması (Demontaj - Montaj Dahil)
b) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın Şeker Fabrikası Doğrugöz ve Subatan Kantar SahasınaToplam 2 Adet Elektronik Kamyon Kantarı Alınması (Demontaj veMontaj Dahil)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ilgın Şeker Fabrikası Doğrugöz ve Subatan Kantar Sahası
ç) Süresi/teslim tarihi : Tüm malzemelerin teslim süresi sözleşmenin imzalanmasınamüteakip 60 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Firmanın kantarla ilgili verdiği her türlü malzeme ve hizmet en az beş (5) yıl garantili olacaktır. Ayrıca en azon (10) yıl süreyle yedek parça ve servis garantisi olacaktır. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek hertürlü arızalar (topraklama hatası nedeniyle meydana gelebilecek arızalar dâhil) yüklenici firma tarafındanücretsiz olarak giderilecektir. Kantarın işletilmesi esnasında %0,06’dan büyük tartım hatası görülürse budurum firmaya iletilecek, firma en geç 24 saat içinde arızaya müdahale edecektir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TS-EN45501
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyletoplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş