İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Hakkari Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Ve Spor İl Müdürlükleri Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
İşin Adı Cng (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Alımı
İlan Tarihi 02.04.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/455196
1-İdarenin
a) Adı : Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor İlMüdürlükleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
b) Adresi : Pehlivan Mah. Gençlik Cad. No:13 30000 Hakkari Merkez/Hakkari
c) Telefon ve faks numarası : 4382116107 - 4382116635
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : CNG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 Metreküp Gaz AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüksekova İlçe Müdürlüğü Spor Tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : Peyder Pey İhtiyaç kadar teslim alınacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalandıktan sonra işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.Bu İş İçin 31/08/2013 tarih 28751 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulunun27/06/2013 tarih ve 2013/5216 Sayılı ’’ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen Mal alımlarındauygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar’’ kararı doğrultusunda fiyat farkı hesaplanacaktır.
Paylaş