İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Karayolları Genel Müdürlüğü
İşin Adı Kabinli Sabit Otomatik Dizel Jeneratör Üniteleri
İlan Tarihi 06.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.06.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 5.06.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/561428
1-İdarenin
a) Adı : Karayolları Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100Yücetepe Çankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3124498170 - 3124497124
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kabinli Sabit Otomatik Dizel Jeneratör Üniteleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 (Beş) Kısımda Toplam 20 (Yirmi) Adet Muhtelif Prime Güçlerdeve Modellerde Kabinli Sabit Otomatik Dizel Jeneratör ÜniteleriAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları Atölye Müdürlüğü (Akköprü/Ankara) Sahasıdır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 120 (yüzyirmi) takvim güniçerisinde teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1. Kat 115 Nolu Oda(e-tekliflerin açılacağı adres) (İnönü Bulvarı No : 14 Yücetepe-Çankaya/Ankara)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya daserbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiğitarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilenbedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösterenbelgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak GirişimlerdeTeklif edilen jeneratörlerin CE uygunlukişaretine sahip olduğunu gösteren (CEuygunluk beyanı veya teklif edilen model içinCE Uygunluk hazırlanan CE dosyası ve Uygunluk Tüm ortakların sunmasıİhale BazındaBelgesi Değerlendirme Kuruluşunun CE onayı) belge gerekmektedir.ve dokümanlar Yeterlik Bilgileri Tablosundabeyan edilecek ve talep edildiğinde İdareyesunulacaktır.Teklif edilen jeneratörlerde kullanılacak dizelOnaylı Fatura motorun elektrojen grupları üzerinde en az bir Tüm ortakların sunmasıİhale BazındaKopyası (1) yıl süre ile kullanılmış olduğunu “Onaylı gerekmektedir.Fatura Kopyası” ile belgelendirilecektir. Sözkonusu fatura Yeterlik Bilgileri Tablosundabeyan edilecek ve talep edildiğinde İdareyesunulacaktır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak GirişimlerdeYabancı imalatçılar kendi ülkeleri mevzuatınauygun olarak düzenlenmiş İmalatçıİmalatçı Tüm ortakların sunmasıİhale Bazında Belgelerinden birini Yeterlik BilgileriBelgesi gerekmektedir.Tablosunda beyan edecek ve talep edildiğindeİdareye sunacaktır.Yerli imalatçılar, Sanayi GenelSanayi Sicil Müdürlüğünden alınmış Sanayi Sicil Belgesini Tüm ortakların sunmasıİhale BazındaBelgesi Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edecek ve gerekmektedir.talep edildiğinde İdareye sunacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak GirişimlerdeTeklif edilen jeneratörlerin; teknik şartnameyeuygun olduğunu gösteren detaylı teknikTüm ortakların sunmasıKatalog İhale Bazında dokümantasyon (broşür, katalog, proje vb.)gerekmektedir.Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilecekve talep edildiğinde İdareye sunulacaktır.Jeneratörlerde kullanılan motor veMarkası, alternatörlerin; markası, modeli ve menşeiTüm ortakların sunmasıModeli ve İhale Bazında bilgisi Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyangerekmektedir.Menşei edilecek ve talep edildiğinde tablo halindeİdareye sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede; değişik kapasitelerde her türlü jeneratör imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş