İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(tki) Ege Linyitleri İşletmesi/satınalma Şube Müdürlüğü
İşin Adı Eynez Açıkocak Panosundan 500000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine Veya Stoğuna Taşınması Ve Boşaltılması
İlan Tarihi 06.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 9.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 9.05.2024 11:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/564883
İşin Adı : Eynez Açıkocak Panosundan 500000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine Veya Stoğuna Taşınması Ve Boşaltılması
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : CUMHURİYET MH.ATATÜRK CD. NO:170 45500
b) Telefon ve faks numarası : 2366132326 - 2366122013
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.eli.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Eynez Açıkocak Panosundan 500.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Dereköy Lavvar Tesisi Bunkerine veya Stoğuna Taşınması ve Boşaltılması İşi
b) Yapılacağı Yer : Manisa ilinin Soma ilçesinde, ilçe merkezine yaklaşık 33 km. uzaklıkta olup ulaşım yolu tesviye edilmiş ocak içi yoldur.
c) Süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (ikiyüzelli) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : E.L.İ. İşletme Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:170 Soma/Manisa
b) Tarihi ve saati : 09.05.2024 - 11:00


Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

b) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu.

c) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak Şartnamede belirlenen (06.08.2024 tarihinden önce olmamak üzere) geçici teminat vereceklerdir.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (f)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

g) İş deneyimi belgesi: İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’ten az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

h) Benzer iş: Her türlü yükleme+nakliye işlerini içeren baraj, gölet,kanal, karayolu, açık ocak madencilik faaliyetleri ve damperli kamyonlarla taş,kum çakıl vb. malzemelerin nakliyesi işleridir.

i) Bilanço ve gelir tablosu.

ı) Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(altmış)    takvim günüdür.

j) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

k) İsteklilerin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu doğrultusunda yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde tanımlandığı şekliyle “R1, R2, L1, veya K1 türü yetki belgelerinden birinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte ibraz etmeleri zorunludur.

l) Kurumumuz, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

m) Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP üyeliği zorunludur.

n) Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte ELİ Müdürlüğü Gelen Evrak birimine verilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

o) Sınır değer hesabında kullanılacak R katsayısı 0,71 dir.

p) İhale dokümanının kargo ile istenmesi halinde; doküman bedelinin Vakıfbank Soma Şubesindeki TR20 0001 5001 5800 7287 9987 46 no'lu hesaba yatırılarak, dekontun kusu@eli.gov.tr ye gönderilmesi gerekmektedir.


Paylaş