İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (Teiaş) 10. Bölge Müdürlüğü Samsun
İşin Adı Exproof Fan İle Exproof Ac Ve Dc (Lambalar Dâhil) Armatür Alımı
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 21.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/527414
1-İdarenin
a) Adı : Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) 10. BölgeMüdürlüğü Samsun
b) Adresi : İstiklal Mah. 2122. Cad. No: 3 55330 Kutlukent Tekkeköy/Samsun
c) Telefon ve faks numarası : 0 (362) 266 81 40 - 0 (362) 266 52 49
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Exproof Fan İle Exproof AC ve DC (Lambalar Dâhil) ArmatürAlımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Transformatör Merkezlerine Exproof Özelliklere Sahip 21 AdetFan İle Birlikte 45 Adet AC ve 25 Adet DC Armatür Alımı İşidir.AC Armatürlere 45 Adet 36 W, DC Armatürlere İse 25 Adet 60 WLED Ampüller Dahildir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEİAŞ 10.Bölge Müdürlüğü Samsun Merkez Ambarı
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzeme bölge müdürlüğü ambarına 60 gün içerisinde teslimedilecek. Fabrika kabul testleri ve saha (ambar) kabul testleriyapılacak.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihte işe başlanılmış kabul edilir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - İstiklal Mah.(e-tekliflerin açılacağı adres) 2122. Cad. No:3 Tekkeköy/Samsun
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş