İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 3.Hv.İs.İnş.Tb.K.Lığ Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı Katyonik Asfalt Emülsiyon Nakliye Dahil Alımı (Crs1)
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/550089
1-İdarenin
a) Adı : 3.Hv.İs.İnş.Tb.K.lığ Milli Savunma Bakanlığı MSB Bağlıları
b) Adresi : Istanbul Yolu Üzerı 06790 Etimesgut/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 2450868 - 3122442410
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Katyonik Asfalt Emülsiyon Nakliye Dahil Alımı (CRS1)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 93 Tonkatyonik Asfalt Emülsiyon Nakliye Dahil Alımı (CRS1)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığında Konuşlu Bulunan 3’üncü Havaİstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı Müfreze Komutanlığı(Altıeylül/Balıkesir) Adresine Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; yükleniciye idare tarafındanişe başlama tarihi bildirilecek ve söz konusu malzemeler istenilenmiktarlarda iş programına göre idarenin belirttiği tarih ve miktardatoplam 7 seferde alınacaktır. İş programı sözleşme imzalandıktansonra yüklenici ile paylaşılacaktır. 10.3.2. Alımı yapılacak olanmalzemeler, sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafındanverilen iş programına göre; 60 (altmış) takvim günü içerisindeteslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 10.3. maddesinde belirtilmiştir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Hava Lojistik Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İhale(e-tekliflerin açılacağı adres) Salonu Etimesgut/Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş