İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Parke, Bodür Ve Briket Malzemesi
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/575832
1-İdarenin
a) Adı : Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
b) Adresi : Terakki Mahallesi Acılık Caddesi Belediye Bulvarı No:1 67100 -Zonguldak Merkez/Zonguldak
c) Telefon ve faks numarası : 444 06 67 - 0 372 259 30 95
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Parke, Bodür ve Briket Malzemesi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 8’lik Kilitli Parke 6.000 m² Belediye Bordürü (50*30*15)2.000 Metre Bahçe Bordürü (50*20*10) 1.000 Metre Briket(15’lik) 10.000 Adet Briket (20’lik) 5.000 AdetAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zonguldak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün BelirlediğiYerlere Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İhaleye Edilen Mallar Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren180 (Yüzseksen) Takvim Günü İçerisinde Fen İşleriMüdürlüğü’nün Talimatları Doğrultusunda Teslim YeriniBelirlediği Yerlere Teslimat Yapacaktır. Nakliye ve BoşaltmaYükleniciye Aittir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Zonguldak Belediye Başkanlığı 3. Kat Encümen Salonu Terakki(e-tekliflerin açılacağı adres) Mah.Acılık Cad. Belediye Bulvarı No:1 67100 Merkez-Zonguldak
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı Açıklama Ortak GirişimlerdeTS 436 EN 1340 - TS EN 771-3+A1 - TS2824 EN1338 Tüm Ortakların Sunması Gerekmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 50 (Elli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş