İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Isparta İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
İşin Adı Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı İlçe Emniyet Müdürlük Ve Amirliklerine Kömür Ve Tahta Parçası Alımı
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 16.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/586020
1-İdarenin
a) Adı : Isparta İl Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Emniyet GenelMüdürlüğü
b) Adresi : Fatih Mahallesi 102 Cadde No: 131 32300 Isparta Merkez/Isparta
c) Telefon ve faks numarası : 2462281410 - 2462278307
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Bağlı İlçe Emniyet Müdürlük veAmirliklerine Kömür ve Tahta Parçası Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 80 Ton (Portakal) Kömür, 22 Ton (Ceviz) Kömür, 78 Ton (Fındık)Kömür ve 6 Ton Odun (Tahta Parçası) Alımı.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binalarına Ait KömürDağıtım Listesi 1- Kaloriferlik Torbalı İthal Linyit Kömürü(Portakal) S.No Kullanılacak Hizmet Binası Miktar (Ton)01 Yenişarbademli İlçe Emniyet Amirliği (15 Ton) 02 Sütçüler İlçeEmniyet Amirliği (25 Ton) 03 Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği(40 Ton) 2- Kaloriferlik Torbalı İthal Linyit Kömürü (Ceviz)S.No Kullanılacak Hizmet Binası Miktar (Ton) 01 Aksu İlçeEmniyet Amirliği (10 Ton) 02 Senirkent İlçe Emniyet Amirliği(12 Ton) 3- Kaloriferlik Torbalı İthal Linyit Kömürü (Fındık)S.No Kullanılacak Hizmet Binası Miktar (Ton) 01 Gelendost İlçeEmniyet Amirliği (25 Ton) 02 Şarkikaraağaç İlçe EmniyetMüdürlüğü (25 Ton) 03 Gelendost İlçe Emniyet Amirliği BölgeTrafik Denetleme İstasyonu(13 Ton) 04 Keçiborlu İlçe EmniyetMüdürlüğü (15 Ton) 4- Tahta Parçası No Kullanılacak HizmetBinası Miktar (Ton) 01 Uluborlu İlçe Emniyet Amirliği (1 Ton)02 Senirkent İlçe Emniyet Amirliği (1 Ton) 03 Sütçüler İlçeEmniyet Amirliği (3 Ton) 04 Gelendost Bölge Trafik İstasyonu(1 Ton)
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Isparta Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü(e-tekliflerin açılacağı adres) Satınalma Büro Amirliği (Fatih Mahallesi 102. Cadde No:131Merkez Isparta)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Belge Adı Açıklama Ortak GirişimlerdeKatı Yakıt Satış Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri Tarafından Tek Ortağın Sunmasıİzin Belgesi Verilmiş Olmalıdır. Yeterlidir.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri Tarafından Tek Ortağın SunmasıUygunluk BelgesiVerilmiş Olmalıdır. Yeterlidir.Katı Yakıt Satıcısı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri Tarafından Tek Ortağın SunmasıKayıt Belgesi Verilmiş Olmalıdır. Yeterlidir.İstekli Dağıtıcı/Bayi/Satıcı İse Dağıtıcı/Bayi/Satıcılık Yapmayaİzni Oluğunu Gösteren Yetki Belgesi (Dağıtıcı/Bayi/SatıcılıkTek Ortağın SunmasıYetki Belgesi Sözleşmesi) veya İsteklinin İthalatçı Firma Olması DurumundaYeterlidir.Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesinden Herhangi BirininSunulması Gerekmektedirİdari Şartname 35.2.1 Maddesine İstinaden Kamu veya ÖzelTek Ortağın Sunmasıİş Deneyim Belgesi Şirketlere Yapılmış Olan İş ve İşlere Ait İş Deneyim (İş Bitirme)Yeterlidir.Belgesi Sunulması Gerekmektedir
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş