İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Madeni Yağ, Antifriz Ve Ad Blue Sıvısı Alım İşi
İlan Tarihi 07.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 15.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/557750
1-İdarenin
a) Adı : Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
b) Adresi : Çalkaya Mah. 28110 Sok. No.6 07110 Aksu/Antalya
c) Telefon ve faks numarası : 2424262233 - 2424263082
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Madeni Yağ, Antifriz ve Ad Blue Sıvısı Alım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 15 Kalem Madeni Yağ Antifriz ve Ad Blue Sıvısı AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Atölyesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme İmzalanmasını Müteakip, 30 Takvim Günü İçinde AksuBelediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ek Hizmetbinasına TeslimEdilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ertesi Gün İşe Başlanır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Aksu Belediyesi Ana Hizmet Binası, 1. Kat Destek Hizmetleri(e-tekliflerin açılacağı adres) Müdürlüğü İhale Servisi (No:102) Çalkaya Mahallesi 28110 Sok.No.6 07110 Aksu/Antalya
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde1. Sıradaki 15W-40 Orijinal Ekipman Üreticisinden Alınmış Onay Belgesi Teklife EkYağ İçin: MB Olarak Sunulacaktır. (Ancak ‘http://bevo.mercedes-benz.com’ Tek Ortağın Sunması228.3(DTFR Adresinden Yapılan Kontrolünde İlgili Yağın Onayına Yeterlidir.15B110) Rastlanılamaz İse Teklifleri Değerlendirme Dışı Bırakılacaktır.)
5. Sıradaki 10W-40Şartnamelerinden Birinin Orijinal Ekipman ÜreticisindenYağ İçin, MBAlınmış Onay Belgesi Teklife Ek Olarak Sunulacaktır.228.51(DTFR Tek Ortağın Sunması(Ancak ‘http://bevo.mercedes-benz.com’ Adresinden Yapılan15C110) veya MB Yeterlidir.Kontrolünde İlgili Yağın Onayına Rastlanılamaz İse Teklifleri228.31 (DTFRDeğerlendirme Dışı Bırakılacaktır.)15C100)Teknik Şartnamenin
9. Maddesinde Yer Teklife Ek Olarak Sunulacaktır. (Şartname İçerisinde İstenenAlan 15W-40 ve Ürüne Ait Onayların Okunabilir Birer Fotokopisi Sunulacaktır.Tek Ortağın Sunması10W-40 Madeni Yağ Onay Belgeleri İçin; Ürün Kataloglarında veya Ürün BilgiYeterlidir.İçin Geçerliliği Formlarında Yazılı Olması Yeterli Değildir. Onay AlınanDevam Eden Üretici Kuruluştan Alınmış Belge Fotokopisi Sunulacaktır.)Onay BelgeleriTeklif Edilen Üretici Firma Tarafından veya Teklifi Sunan Firma TarafındanÜrünlere Ait Her Bir Kaşeli ve İmzalı Şekilde Teklife Ek Olarak Sunulacaktır.Tek Ortağın SunmasıKalem Ürün İçin (PDS Belgelerinde Ürünlerin Marka Model Teknik ÖzellikleriYeterlidir.Ürün Bilgi Formu (Tipik Özellikler, Performans ve Karşıladığı Onaylar vb.) Yer(TDS, PDS vb.) Alacaktır.)
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş