İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman Fidanlık Müdürlüğü- Manisa/Muradiye Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İşin Adı Motorin Ve Kurşunsuz Benzin
İlan Tarihi 08.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 24.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/593976
1-İdarenin
a) Adı : Orman Fidanlık Müdürlüğü- Manisa/Muradiye Diğer Özel BütçeliKuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Muradiye Menemen Karayolu 14. km. Karaali Yunusemre/Manisa
c) Telefon ve faks numarası : 02362140557 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Motorin ve Kurşunsuz Benzin
b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin 35.000 Litre Kurşunsuz Benzin 1750 LitreAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akaryakıtın Teslimi Muradiye Orman Fidanlık MüdürlüğününMuradiye ve Salihli Orman Fidanlık Şeflikleri ÜretimAlanlarındaki Akaryakıt Depolarına, Müdürlüğe Ait Hizmet veMakam Araçları Depolarına Otomatik Yakıt Alma Sistemi İleGünün Her Saatinde Peyderpey Yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Akaryakıtın Teslimi Muradiye Orman Fidanlık MüdürlüğününMuradiye ve Salihli Orman Fidanlık Şeflikleri ÜretimAlanlarındaki Akaryakıt Depolarına, Müdürlüğe Ait Hizmet veMakam Araçları Depolarına Otomatik Yakıt Alma Sistemi İleGünün Her Saatinde Peyderpey Yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye Müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğü- Müdür Yardımcısı Odası(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerdeİstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu İse:EPDK Tek Ortağın SunmasıEPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) Tarafından AkaryakıtBelgesi Yeterlidir.Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Olduğunu Gösterir Belge’yi,İstekli Bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi İse,Bayilik Teklif Sahibinin Bayisi Olduğu Kuruluştan ve İş Bitim Tarihine Kadar Tek Ortağın SunmasıSözleşmesi Geçerliliği Olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi Yeterlidir.Olduğuna Dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesiniİstasyonlu İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak ÜzereTek Ortağın SunmasıBayilik Verilmiş ve İş Bitim Tarihine Kadar Geçerliliği Olan İstasyonlu BayilikYeterlidir.Belgesi Belgesini,İdarenin İhtiyacı Olan Akaryakıt 31/12/2024 Tarihine Kadar PeyderpeyAlınacağından İsteklinin/İsteklilerin Kendilerinin veya Bağlı OlduklarıBayii Tek Ortağın SunmasıDağıtım ve Pazarlama Şirketi ya da Ana Bayiye Bağlı Yunusemre veyaListesi Yeterlidir.Şehzadeler İlçelerinin En Az Biri İle Salihli İlçe Sınırları İçindeAkaryakıt İstasyonu/İstasyonları Bulunduğunu Gösterir Bayi Listesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş