İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 17’İnci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı Isınma Amaçlı Kömür Alımı
İlan Tarihi 08.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 21.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/576245
1-İdarenin
a) Adı : 17’inci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Milli SavunmaBakanlığı MSB Bağlıları
b) Adresi : 4’üncü Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı4’üncü Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı BayburtMerkez/Bayburt
c) Telefon ve faks numarası : 4582119309 - 4582117031
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Isınma Amaçlı Kömür Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Isınma Amaçlı Kömür 110000 kg. İhale Dokümanına Ekli Temmuz2020 Tarihli ve Tek.H.:08-104B Sayılı ?Isınma Amaçlı KömürTeknik Şartnamesi?nin 2.3.1 Maddesinde Belirtilen Tiplerden ?Tip-1, Alt Isıl Değeri Yüksek Kömür? Olacaktır.Isınma AmaçlıKömürlerin Boyları 18-150 (On Sekiz İle Yüz Elli) mm ArasındaOlacaktır. Bu Değerlerin Dışında Kalan Boyutlardaki KömürMiktarının Toplam Miktara Oranı En Fazla %10 Olacaktır. IsınmaAmaçlı Kömürler 25 kg. lık Torbalarda Teslim Edilecektir.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 17?nci Komd.Tug.K.Yrd.lığı na Bağlı Merkez Lojmanlarınave/veya Tşn.Tük.-304 Mal Say. Bayburt’un Göstereceği YereTeslim Edilecektir. Kömürler Bir Defada İhale Sözleşmesiİmzalanmasından Sonra 20 (Yirmi) Takvim Günü İçerisinde AynıCins Olarak Teslim Edilecektir.Numune Payı Ayrıca HesaplanıpTeslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 17?nci Komd.Tug.K.Yrd.lığı na Bağlı Çarşı Lojmanlarına ve/veyaTşn.Tük.-304 Mal Say. Bayburt’un Göstereceği Yere TeslimEdilecektir. Kömürler Bir Defada İhale Sözleşmesiİmzalanmasından Sonra 20 (Yirmi) Takvim Günü İçerisindeAynı Cins Olarak Teslim Edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Şehit P.Uzm.Onb.Yaşar Yıldırım Kışlası İhale Komisyon Odası(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş