İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü
İşin Adı İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü Hdpe Spiral Sarımlı Kanalizasyon Ve Yağmur Suyu Koruge Drenaj Borusu
İlan Tarihi 08.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/597934
1-İdarenin
a) Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-İhsangazi Diğer Özel BütçeliKuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Yeni Mahalle Belediye Caddesi No:27 37250 İhsangazi/Kastamonu
c) Telefon ve faks numarası : 3663921009 - 3663921192
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü HDPE Spiral SarımlıKanalizasyon ve Yağmur Suyu Koruge Drenaj Borusu
b) Niteliği, türü ve miktarı : Q=1000 mm 7 Metre Boyunda 3 Adet, Q=800 mm 7 MetreBoyunda 26 Adet, Q=600 mm 7 Metre Boyunda 31 AdetQ=400 mm 7 Metre Boyunda 15 AdetAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İhsangazi Orman İşletme Müdürlüğü Aksu Orman Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi itibari ile 15 gün içerisinde teslimat yapılacaktır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İhsangazi Orman İşletme Müdür Yardımcısı Odası(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veyabelgelere ilişkin bilgiler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyetbelgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlikbilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.Belge Adı Açıklama Ortak GirişimlerdeSanayi SicilAday veya İstekli Adına Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi Tek Ortağın Sunması Yeterlidir.BelgesiYetkili SatıcıAday veya İstekli Adına Düzenlenen Yetkili Satıcı Belgesi Tek Ortağın Sunması Yeterlidir.Belgesiİmalatçı Aday veya İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odası TarafındanTek Ortağın Sunması Yeterlidir.Belgesi Aday veya İstekli Adına Düzenlenmiş İmalat BelgesiKapasite Aday veya İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odası TarafındanTek Ortağın Sunması Yeterlidir.Raporu Aday veya İstekli Adına Düzenlenen Kapasite RaporuAday veya İsteklinin Üyesi Olduğu Meslek Odası TarafındanYerli MalıAday veya İstekli Adına Düzenlenmiş ve Teklif Ettiği Mala Tek Ortağın Sunması Yeterlidir.Belgesiİlişkin Yerli Malı Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş