İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Domaniç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
İşin Adı Kilitli Beton Parke Ve Bordür Taşı Alımı
İlan Tarihi 08.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/579284
1-İdarenin
a) Adı : Domaniç Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
b) Adresi : Hisar Mahallesi Cumhuriyet Meydani 40 43850 Domaniç/Kütahya
c) Telefon ve faks numarası : 2746613002 - 2746613151
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Kilitli Beton Parke ve Bordür Taşı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : * 10 cm Kilitli Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli 2500 m²* 15x30x75 cm Bordür Taşı Alımı ve Nakli 1200 mAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karşıyaka Mahallesi İbrahim Önder Caddesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 gün içerisinde işe başlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmeye müteakip (izleyen) 5 gün içerisinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Domaniç Belediyesi Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknikşartnameye cevapları ve açıklamaları:Belge Adı Açıklama Ortak GirişimlerdeTeknikİsteklilerin Cevap Vermesi ve Açıklamada Bulunması İstenenŞartnameye Tek Ortağın SunmasıHususlara, İhale Dokümanı İçerisinde Yer Alan Teknik ŞartnameyeCevaplar ve Yeterlidir.Cevaplar ve Açıklamalar Standart Formunda Yer Verilmiştir.AçıklamalarTek Ortağın SunmasıKatalogYeterlidir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş