İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.
İşin Adı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali Işletme Müdürlüğü 2 Ay Süre ile 18000 Ton Pulverize (Öğütülmüş, 700 Mikron) Kireçtaşı Alımı
İlan Tarihi 08.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.05.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 16.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/593128 İşin Adı : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali Işletme Müdürlüğü 2 Ay Süreİle 18000 Ton Pulverize (Öğütülmüş, 700 Mikron) Kireçtaşı Alımıİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Çan/Çanakkale
b) Telefon ve faks numarası : 2864353370 - 2864353375
c) Elektronik posta adresi : cantermik@euas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : www.euas.gov.trgörülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 18.000 Ton Pulverize (Öğütülmüş, 700 Mikron) Kireçtaşı
b) Teslim [yeri / yerleri] : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-Çanakkale
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 2 (iki) ay süre içerisinde
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü KomisyonToplantı Salonu Çan/Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 16.05.2024 - 14:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3. Tüzel kişi olması halinde teklifi imzalayanın imza sirküsü, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleriveya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesiveya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu veya geçici teminat mektupları dışındakiteminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdiklivekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığıbeyannamesi,
4.1.8. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 120,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ 18 Mart ÇanTermik Santralı İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi Çan/Çanakkale adresinden dekont ibrazı ile satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü MuhaberatServisi Çan/Çanakkale adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle herbir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.Bu ihale kısmi teklif verilemez.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Paylaş