İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Orman Genel Müdürlüğü
İşin Adı Tekirdağ Endüstriyel Ağaçlandırma Arazi Hazırlığı İçin Akaryakıt Mal Alımı İşi
İlan Tarihi 09.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.05.2024 11:30:00
Son Teklif Tarihi 20.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/598498
1-İdarenin
a) Adı : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Maslak Mah. Büyükdere Cad. No: 267 34398 MaslakSarıyer/İstanbul
c) Telefon ve faks numarası : 2122627709 - 2122621876
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Tekirdağ Endüstriyel Ağaçlandırma Arazi Hazırlığı İçin AkaryakıtMal Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 28.500 Litre Akaryakıt (Motorin Diğer Alımı)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Tekirdağ ili Süleymanpaşa ve Şarköy ilçeleri belediye hudutlarındaveya bu hudutlara karayolu üzerinde en fazla 5(beş) km. mesafedahilindeki Taşıt Tanıma yada benzeri Sistemli isteklinin akaryakıtistasyonları ile isteklinin sözleşmesinin bulunduğu akaryakıtfirmasının tüm akaryakıt istasyonlarından peyderpey teslimedilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içerisinde başlanarak31.12.2024 tarihine kadar peyderpey teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 3 gün içinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 20.05.2024 - 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Bayilik Yazısı ve Bayilik SözleşmesiPetrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Akaryakıt Firmasının Bayisi Olan Akaryakıt İstasyonlarının, İstekli Tarafından Tasdikli Listesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş