İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İSTON İSTANBUL BETON ELEMANL.VE HAZIR BET ON FAB.SAN.VE TİC.AŞ
İşin Adı 2024 Yılı İston A.Ş. Tuzla Fabrikası İçin Muhtelif Sfero Döküm
İlan Tarihi 09.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 17.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 17.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/601887 İşin Adı : 2024 Yılı İSTON A.Ş. Tuzla Fabrikası İçin Muhtelif Sfero DökümAlımıİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Pazarlık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi No:108 İstanbulTicaret Sarayı K.6 Esenler/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası : 2125378200 - 2125378207
c) Elektronik posta adresi : iston@iston.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının :görülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Sfero Döküm RPC (Rögar) Kapak Alt Elemanı - 1.000 Adet SferoDöküm RPC Izgara Alt Elemanı 57x57 cm - 2.500 Adet SferoDöküm Fiberoptik Kablo Kanalı Prefabrik Ek Odası Çerçevesi78x78 cm - 1.000 Adet
b) Teslim [yeri / yerleri] : İstanbul-Asya Yakasında İSTON A.Ş. Tuzla Tesisleri
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşme imzalandığı tarihte başlar 31/08/2024 tarihinde sona erer.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : İSTON A.Ş. Genel Müdürlüğü - Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108Giyimkent Sitesi İstanbul Ticaret Sarayı Kat:6 Esenler/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 17.05.2024 - 10:30
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlarodasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlıolduğunu gösterir belge,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilanyapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlıolduğunu gösterir belge,b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının birTicaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,c) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,ç) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçiciteminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık veya Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösterenmakbuzlar,d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdiklivekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrısunulması zorunludur.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;İhaleye katılacak olanlar;* İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir.Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgelerisunabilir:a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeveya belgeler,c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğuserbest bölge faaliyet belgesi.İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya dayetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen KapasiteRaporu,- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalatYeterlik Belgesi,- Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malıbelgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veyakuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.Aday veya isteklinin Yetkili Satıcı veya Yetkili Temsilci olması durumunda Yetkili Satıcı veya YetkiliTemsilci olduğunu gösteren belge ile beraber yetkili satıcı veya temsilcisi olduğu firmanın imalatçı olduğunugösteren yukarıdaki belge veya belgelerden birini tevsik edecektir.İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.- İhale dokümanının görülmesi ve teminiİhale dokümanı idarenin İSTON A.Ş. Satınalma Müdürlüğü Oruç Reis Mah. Vadi Cad. No:108 GiyimkentSitesi İstanbul Ticaret Sarayı K:6 Esenler /İstanbul adresinde görülebilir ve 250 TL karşılığı satın alınabilir.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.* İhale dokümanının satın alındığına dair Ödeme Dekontu ve/veya ödeme Makbuzu ihale teklif dosyasınakonulacaktır.*4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Md.3/g Bendi Kapsamında ilk teklifler açıldıktan sonra en düşük teklifinaltında olmak üzere pazarlık usulü ile sözlü olarak açık eksiltme yapılacaktır.
Paylaş