İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türasaş Sakarya Bölge Müdürlüğü / İhale Komisyon Toplantı
İşin Adı Elektrik Fabrikası Muhtelif Malzemeler (14 Kalem)
İlan Tarihi 09.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 28.05.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 28.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/591100 İşin Adı : Elektrik Fabrikası Muhtelif Malzemeler (14 Kalem)İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Mithatpaşa Mah. Milli Egemenlik Cad. 131 54100
b) Telefon ve faks numarası : 2642751660 - 2642751679
c) Elektronik posta adresi : info@turasas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : turasas.gov.trgörülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 14 Kalem – Mal Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : 1012018125 ve 1012018150 Nolu Malzemeler SözleşmeyeMüteakip 60 Gün İçinde, 1021006046 Nolu Malzeme SözleşmeyeMüteakip 84 Gün İçinde ve Diğer Malzemeler SözleşmeyeMüteakip 10 Gün İçinde TÜRASAŞ Sakarya Bölge MüdürlüğüneTeslim Edilecektir. (İstekli Tarafından Belirtilen Farklı TeslimSüresi İdare Tarafından Değerlendirilebilecektir.)
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü / İhale Komisyon ToplantıSalonu
b) Tarihi ve saati : 28.05.2024 - 14:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) İsteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösterir belge.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,2) Tüzel kişi olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve YönetimdekiGörevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçiciteminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösterenmakbuzlar,d) Bu şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri,e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylıvekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığıbeyannamesi,g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilereyaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlercesunulacak yerli malı belgesi,h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile veyönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunanticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilantarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartlarınkorunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,ı) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen işdeneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrasıgereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde buhukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu bent boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- Bu ihaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenintamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7-) İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜRASAŞ SakaryaBölge Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü-Genel Evrak Şefliği adresineelden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.9- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarınçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihaleye kısmi teklif verilebilir.10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir. Geçici teminatın teminat mektubu olarak verilmesi halinde, teminat mektubunun süresi teklifgeçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olacaktır.11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.13- Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara Tabi Değildir.
Paylaş