İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tcdd Teknik Mühendislik Ve Müşavirlik A.ş. Genel Müdürlüğü
İşin Adı Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Totem Temini Ve Montajı
İlan Tarihi 09.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/593862 İşin Adı : Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Totem Temini ve Montajıİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Aziziye Mh. Hoşdere Cad. No:167 / A 06690
b) Telefon ve faks numarası : 03122270219 -
c) Elektronik posta adresi : satinalma@tcddteknik.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının : www.tcddteknik.com.trgörülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı / Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Totem Temini veMontajı İşi/ İşin Teknik Şartname’sinde Belirtildiği Şekilde2 Kalem
b) Teslim [yeri / yerleri] : İhale konusu tüm kalemler İdare’nin teknik şartnamede belirlediğiadrese ve/veya adreslere teslim edilecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İşin Süresi; Sözleşme imza tarihinden itibaren 5 takvim günüiçerisinde yer teslimi yapılacaktır. İşin süresi 45 (kırk beş) takvimgünüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Genel MüdürlüğüAziziye Mahallesi Hoşdere Caddesi No:167 06690 Çankaya /Ankara Adresinde Bulunan Toplantı Salonu.
b) Tarihi ve saati : 16.05.2024 - 11:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaretve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veyaSanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlıolduğuna dair belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınınbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İş deneyimini gösteren belgeler
4.1.3.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşmekapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili işdeneyimini gösteren belgeleri veyab) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’iningerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleritamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklifedilen bedelin %20’ sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin işdeneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
4.1.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Her türlü ışıklı ve ya ışıksız tabela , totem ve yönlendirme panoları üretim ve/veya satışı işlerini ayrı ayrıve/veya birlikte yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdiklivekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları:
4.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.7. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasınayönelik belgeler:
4.7.1 Bu madde boş bırakılmıştır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif İdari Şartnamenin 18. maddesine göre belirlenecektir.
6. İhale sadece yerli isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TR13 0001 5001 5800 7306 0384 47 numaralı IBAN’aİhale Kayıt Numarası/İhale Adı açıklama kısmında belirtilmek suretiyle, 100 TRY (Türk Lirası) karşılığıTCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Genel Müdürlüğü Aziziye Mahallesi Hoşdere CaddesiNo:167 06690 Çankaya / Ankara adresinden dekont ibrazı ile satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Genel MüdürlüğüAziziye Mahallesi Hoşdere Caddesi No:167 06690 Çankaya / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplambedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. İş ortaklığı veya konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması veya ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlanamamasıhâlinde, ihale yetkilisinin onayı ile ihaleye açık eksiltme usulü ile devam edilebilecektir.
14. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerdenyasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale SözleşmeleriKanunu’na tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
Paylaş