İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı İl Sağlık Müdürlüğü
İşin Adı İl Sağlık Müdürlüğümüz Ve Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 12 Aylık Motorin (Jeneratör Yakıtı), Benzin (Sıvı Yakacak) Alımı
İlan Tarihi 10.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.05.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 24.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/582290
1-İdarenin
a) Adı : İl Sağlık Müdürlüğü
b) Adresi : Kültür Mah. Üniversite Cad. No: 21 Merkez/Batman
c) Telefon ve faks numarası : 4882139075 - 4882151948
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı SağlıkTesislerinin İhtiyacı Olan 12 Aylık Motorin (Jeneratör Yakıtı),Benzin (Sıvı Yakacak) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Jenaratör Yakıtı) 57.000 Litre 95 Oktan KurşunsuzBenzin 1.000 LitreAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Dağılım Tablosunda Belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Malın/İşin sözleşme süresi 12 aydır. Sözleşmenin imzalanmasınıtakip eden 3 gün içerisinde işe başlama gerçekleştirecektir. Alımıyapılacak akaryakıt Batman merkez ve ilçelerde bulunan sağlıktesislerimize yerinde teslimat yapacaklardır. Sağlık tesislerimizdenyapılacak olan resmi sipariş yazılarından sonra yüklenici firma 24saat içerisinde idarenin belirttiği yere teslimi gerçekleştirecektir.
d) İşe başlama tarihi : 3 takvim günü içinde işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Batman İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluşuBayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesiİstasyonlu Bayilik Belgesiİş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş