İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Orman İşletme Müdürlüğü-yenice
İşin Adı Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde Kullanmak Üzere Kırtasiye Malzemesi Ve Sprey Boya
İlan Tarihi 10.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.05.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 23.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/614032
1-İdarenin
a) Adı : Orman İşletme Müdürlüğü-Yenice Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarOrman Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Kurtulus Mah. Balikesir Asfalti Üzeri 13 17550 Yenice/Çanakkale
c) Telefon ve faks numarası : 2864743100 - 2864743476
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde Kullanmak Üzere KırtasiyeMalzemesi ve Spy Boya
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100 Koli A4 Fotokopi Kağıdı (Her Kolide 5 Top Olacak Toplam500 Top) 2400 Adet Asetatlı (Keçeli Permanent Marker) En Az4 mm Kalınlıkta Yuvarlak Uçlu Kalem 2004 Adet Spy Boya400 ml (1002 Adet Mavi - 1002 Adet Kırmızı Renkte Olacak)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yenice Orman İşletme Müdürlüğü - Kurtuluş Mah. BalıkesirAsfaltı Üzeri Cd. No:13 Yenice/Çanakkale
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren (15) On beş gün içinde teslimattamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihi
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.05.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : İşletme Müdür Yardımcısı Odası(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
TSE, CE veya ISO
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Spy Boyakısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.-Teslim edilecek malzemeler teknik şartnamede bahsedilen ambalajlama kriterlerine uygun olarak belirtilenadreste gösterilen yerlere istiflenecek ve teslimat için en az bir gün önceden haber verilerek, mesai saatleri(08.30-17.30) içerisinde malzemelerin teslim alımı ve kabulü yapılacaktır. -Alınacak malzemelerden öncellikleAsetatlı (Permanent marker) 4mm uç kalınlığına sahip yuvarlak uçlu kalemler arazi şartlarında ve ağaçlara yazıyazmak amacıyla kullanılacağından kalemlerin kalite bakımından dış ortam şartlarında kalıcılığı uzun hemensilinmeyen uçucu olmayan kısaca arazi şartlarında kullanılabilecek kalitede olmasına özen gösterilecektir.Kesik uçlu kalemler kesinlikle kabul edilmeyecektir. - Alınacak numuneler idari şartnamenin ilgili maddesindebelirtildiği şekilde ve teknik şartname esaslarına titizlikle uygunluğu ihale komisyonunca denetlenecek olupuygun olmayan malzemeler kesinlikle kabul edilmeyecektir. - Malzemelerin teslimi esnasında da mallarınteknik şartnameye uygunluğu ayrıca denetlenecek olup yine uygun olmayan mallar olduğu takdirde hiçbir ürünteslim alınmayacaktır.1
Paylaş