İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Devlet Hastanesi -Şemdinli Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
İşin Adı 3 Kısım 200 Kalem Elektrik, Sıhhi Tesisat Ve İnşaat Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 13.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/612377
1-İdarenin
a) Adı : Devlet Hastanesi -Şemdinli Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
b) Adresi : Moda Mah Hastane Cad. 1 30800 Şemdinli/Hakkari
c) Telefon ve faks numarası : 4384113819 - 4384113519
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 3 Kısım 200 Kalem Elektrik, Sıhhi Tesisat ve İnşaat MalzemesiAlımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Hastanemize Peyder Pey Olmak Üzere 3 Kısıma Ayrılmış ŞekildeToplam 200 Kalem Elektrik, Sıhhi Tesisat ve İnşaat MalzemesiAlınacaktır.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Şemdinli Devlet Hastanesi
ç) Süresi/teslim tarihi : Alıma konu malzemeler, işe başlama tarihinden itibaren ihtiyacagöre tek seferde veya peyder pey olarak on beş (15) aylık süreiçerisinde teslim edilecektir. Sipariş edilecek malzemeler tebliğtarihinden itibaren en geç 10 takvim günü içinde teknik servisbirimi ve ayniyat depo biriminden oluşan komisyona teslimedilecektir. Teslimatlar mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Şemdinli Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden kanunun 38 inci maddesinegöre açıklama istenecektir.
Paylaş