İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.ş (botaş) Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü(ceyhan)
İşin Adı Kompozit Malzeme Kiti Temini
İlan Tarihi 13.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 20.05.2024 14:00:00
Son Teklif Tarihi 20.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/608152 İşin Adı : Kompozit Malzeme Kiti Teminiİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : BOTAS Petrol Isletmelerı Bölge Müdürlügü P.K.73 01944
b) Telefon ve faks numarası : 3226392465 - 3226392480
c) Elektronik posta adresi : semih.tekin@botas.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının :görülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 70 Kit Kompozit Malzeme Temini.
b) Teslim [yeri / yerleri] : Ceyhan/Adana
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : İdare ile yüklenici arasında sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren, malzemeler 120 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü P.K. 73 01944Ceyhan – Adana
b) Tarihi ve saati : 20.05.2024 - 14:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamınınbir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İstekliler, teklif ettikleri ürünler ile ilgili tüm teknik bilgileri içeren belgeleri, katalogları, broşürleri veteknik dokümanları teklif ile birlikte vereceklerdir. Temini yapılacak kompozit malzemelerin, ISO 24817 veASME PCC-2(2015) Article 4.1. standartlarına uygun olacaktır. ASME PCC-2 (2015) Article 4.1. Table 1’debelirtilen tüm testlerin uygulandığına ve asgari şartları sağladığına dair uluslararası akreditasyona sahip birdenetim firmasından alınmış sonuç raporları ve standarda uygunluğunu belgeleyen dokümanların ihaledosyasında istekliler tarafından sunulması gerekmektedir.
4.4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
4.5. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
4.6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.6.1. İhale dokümanı www.botas.gov.tr adresindeki “ihale ilanları” alanında ve ekap.kik.gov.tr/ihale aramaekranında bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almasızorunludur.İdareden doküman satışı yapılmayacak olup, ihale dokümanı satın almak isteyen adayların 750 TL tutarındakidoküman satış bedeliniİdarenin Vakıfbank Ceyhan Şubesi IBAN: TR81 0001 5001 5800 7281 726986 nolu hesabına yatırması vebedelin yatırıldığına ilişkin belgeyi teklif zarfının içinde sunması gerekmektedir.
4.6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
4.7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Haberleşme BirimiCeyhan - Adana adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir.
4.8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda17.09.2024 tarihinden önce olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
4.10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
4.11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
4.12. Bu ihale, aksi belirtilmediği takdirde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleSözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi değildir.
Paylaş