İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı 12’Nci Komando Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı Ve Müştemilatının Periyodik Bakımı İle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması Ve İdame Edilmesi Maksadıyla Tüketim Malzemesi Alımı
İlan Tarihi 14.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/621423
1-İdarenin
a) Adı : 12’nci Komando Tugay Komutanlığı Milli Savunma BakanlığıMSB Bağlıları
b) Adresi : Selimiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı Osmaniye Merkez/Osmaniye
c) Telefon ve faks numarası : 03288141315 - 03288136923
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Bina, Tesis, Kalorifer Kazanı ve Müştemilatının Periyodik Bakımıİle Acil Onarımlarına Yönelik Stok Seviye Oluşturulması ve İdameEdilmesi Maksadıyla Tüketim Malzemesi Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 30 (Otuz) Kalem Tüketim Mal ve Malzeme AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 12’nci Komando Tugay Komutanlığı (Muayene KomisyonBaşkanlığı) Merkez/Osmaniye
ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler Sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden gündenitibaren 30 (otuz) takvim günü içinde, Muayene KomisyonBaşkanlığı Merkez/Osmaniye ye teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihi takipeden günden itibarenbaşlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : 12’nci Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı(e-tekliflerin açılacağı adres) Merkez / Osmaniye
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş