İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Turkısh Petroleum Internatıonal Anonim Şirketi
İşin Adı Batman Ve Şırnak Bölgesi Sondaj Çamur Sıvısı, Sondaj Çamuru Ve Sondaj Suyu Temini Ve Nakliye Hizmeti Alımı
İlan Tarihi 14.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 21.05.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 21.05.2024 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/601679
İşin Adı : Batman Ve Şırnak Bölgesi Sondaj Çamur Sıvısı, Sondaj Çamuru Ve Sondaj Suyu Temini Ve Nakliye Hizmeti Alımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Bahçelievler Mah. Duru Coşkun Cad. No:2 06830
b) Telefon ve faks numarası : 3122854455 - 3122853809
c) Elektronik posta adresi : tpicsatinalma@tpic.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.tpic.com.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 ay süre ile Batman ve Şırnak bölgesinde TPIC’in sondaj işlemlerinin sürdüğü lokasyonlar arasında 430.000 km Sondaj Çamuru Sıvısı, Sondaj Çamurunun ve Sondaj Suyunun temini ve nakli için hizmet alımı
b) Yapılacağı Yer : TPIC’in Batman ve Şırnak bölgesindeki sondaj faaliyetlerini sürdürdüğü lokasyonlar
c) Süresi : 6 ay
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TPIC Genel Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi Duru Coşkun Cad. No:2 (06830) Gölbaşı/Ankara
b) Tarihi ve saati : 21.05.2024 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Madde 6 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri:

6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Birim Fiyat Teklif Cetveli,

c) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

İSTEKLİ aşağıda belirtilen belgeleri teklifi ile birlikte sunmak zorundadır:

f) İstekli, taşıma yapacak araçlarında:

1) İstekli, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR Uygunluk Belgesine/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip olması veya 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği ve 2872 sayılı Çevre Kanununa göre; Atıkların Karayolunda Taşınması Hakkında Tebliğ kapsamında Tehlikeli Atık Taşıma Lisans Belgesinin Bulunması ve 01 05 06* tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları, diğer sondaj atıkları 01 05 05* yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları içeren kodların araç lisanslarında kayıtlı olması.

2) K1 taşıma yetki belgesine sahip olması zorunludur.

3) İstekli, taşıma işinde kullanmak üzere en az 8 adet 2015 model ve üstü öz mal araca sahip olmalıdır. İstekli Kooperatif olması halinde Kooperatif üyesi araçlar kooperatif öz malı sayılacaktır.

4) İstekli, Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ne sahip olması zorunludur.
 

6.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından işbu şartnamenin 6.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (f) bendinde yer alan belgenin ise iş ortaklığının tek bir ortağı tarafından sunulması yeterlidir.

6.3. Belgelerin Sunuluş Şekli:

6.3.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya ihale tarihinden önce TPIC tarafından “aslı görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini vermek zorundadır.

6.4. Tekliflerin Dili:

6.4.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır.

6.5. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:

a) İstekli tarafından teklif edilen bedelin %15'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait bedel içeren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin sunulması gerekir.

b) Benzer iş olarak kabul edilecek işler “kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yapılmış olan sözleşme ile bağıtlanmış her türlü nakliyat hizmeti”dir.

c) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili bedel içeren tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

ç) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

d) İş deneyimini gösteren belgenin ilk ilan veya davet tarihinden önce kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarına ait olması gerekmektedir.

e) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç özel sektöre yapılan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.

f) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.


Paylaş