İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(tki) Çli İşletme Müdürlüğü/satınalma Şube Müdürlüğü
İşin Adı Çli Müdürlüğü Açık Ocak Sahasından 500000 Ton Tüvenan Kömürün Ve 500000 Ton Kömür Üstü Örtü Tabakası Ve Ara Kesmenin Kazı, Yükleme, Nakliyesi Ve Operatörlü Hidrolik Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alımı
İlan Tarihi 15.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.05.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 27.05.2024 10:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/634284
İşin Adı : Çli Müdürlüğü Açık Ocak Sahasından 500000 Ton Tüvenan Kömürün Ve 500000 Ton Kömür Üstü Örtü Tabakası Ve Ara Kesmenin Kazı, Yükleme, Nakliyesi Ve Operatörlü Hidrolik Ekskavatör Kiralanması Hizmet Alımı
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Dr. H. İbrahim BODUR Cad. No:164 Çan/ÇANAKKALE 17400
b) Telefon ve faks numarası : 2864162001 - 2864163700
c) Elektronik posta adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.cli.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 500.000 ton tüvenan kömür kazı, yükleme ve nakliyesi 500.000 ton kömür üstü örtü tabakası ve ara kesme kazı, yükleme ve nakliyesi 360 saat operatörlü hidrolik ekskavatör kiralanması
b) Yapılacağı Yer : Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü üretim sahası ile dekapaj harman sahası, Termik Santral yanındaki İşletmemize ait tüvenan kömür stok sahası ve aynı yerdeki kriblaj tesisleri arası
c) Süresi : 90 GÜN
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TKİ Kurumu ÇLİ Müdürlüğü-Satınalma Şube Müdürlüğü-Toplantı Salonu-Cumhuriyet Mah. Dr H. İbrahim Bodur Cad. No:164 Çan/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati : 27.05.2024 - 10:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) .........

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu.

d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.

e) Ekonomik ve Mali Yeterliliğine ilişkin belgeler ile Mesleki ve Teknik Yeterliliğe ilişkin belgeler

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi

h)  Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

i)  ……………………………………….

j)  Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (e) ve (h)’de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

e.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

..........................................

e.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

- İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak;

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere bir bedel içeren ve tek sözleşmeye dayalı iş deneyim belgelerini sunmaları zorunludur.

- Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Benzer iş olarak; dekapaj, kömür, taş, kum, çakıl, toprak veya hafriyat veya dolgu işleri ile bunların yükleme ve nakliyesini yapanlar kabul edilecektir.

5- İhaleye ait dökümanlar;  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82”  nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dâhil 300,00 TL yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 27.05.2024 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar ÇLİ Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.     

8- Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

9- İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.

10- İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi

11- İstekliler Tekliflerini;

Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

12- Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

13- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

14- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.


Paylaş