İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Şarkikaraağaç Belediyesi Fen Ve İmar İşleri Amirliği
İşin Adı Şarkikaraağaç Belediyesi 2024 Yılı Akaryakıt Alımı
İlan Tarihi 16.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.06.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 5.06.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/537752
1-İdarenin
a) Adı : Şarkikaraağaç Belediyesi Fen ve İmar İşleri Amirliği
b) Adresi : Ulvikale Mahallesi 144 Cumhuriyet Caddesi 3 32800 -Şarkikaraağaç/Isparta
c) Telefon ve faks numarası : 2464114184 - 2464114633
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Şarkikaraağaç Belediyesi 2024 Yılı Akaryakıt Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2024 Yılı Belediyemiz Hizmet Araçları ve İş Makinaları İçin70,000 lt (Yetmiş Bin) MotorinAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenici Firma Şarkikaraağaç Belediyesi Sınırları İçerisindeBulunan Akaryakıt İstasyonundan Şarkikaraağaç BelediyeBaşkanlığına Ait Hizmet Araçlarına 24 Saat Esasına Göre TeslimEdilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici Firma Şarkikaraağaç Belediyesi Sınırları İçerisindeBulunan Akaryakıt İstasyonundan Pompa Teslimi Olmak ŞartıylaŞarkikaraağaç Belediye Başkanlığına Ait Hizmet Araçlarına PeyderPeyi Haftanın 7 Günü 24 Saat Esasına Göre Sözleşme BitişTarihine Kadar Teslim Edecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme Tarihidir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.06.2024 - 14:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınmasızorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 incimaddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş