İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İşin Adı Boraks Fabrikası Sunucu Ve İş İstasyonlarının Yenilenmesi Ve
İlan Tarihi 17.05.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 5.06.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 5.06.2024 00:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/626624 İşin Adı : Boraks Fabrikası Sunucu ve İş İstasyonlarının Yenilenmesi veDevreye Alınması İşiİhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü1 - İdarenin
a) Adresi : Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No:5 06530
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122942114
c) Elektronik posta adresi : etimaden@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının :görülebileceği internet adresi2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Boraks Fabrikası Sunucu ve İş İstasyonlarının Yenilenmesi veDevreye Alınması İşi - 1 Adet Boraks Fabrikası Sunucu ve İşİstasyonlarını Yenilenmesi ve Devreye Alınması İşi - 1 AdetBoraks Fabrikasındaki DCS Upgrade Lisansları
b) Teslim [yeri / yerleri] : Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/Balıkesir
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yenileme için gerekliekipmanların temini, ön hazırlık işleri, montaj ve devreye almaişleri, performans dahil işin toplam süresi 120 (yüz yirmi) takvimgünüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Çukurambar-Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati : 05.06.2024 - 11:00
Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İstekliler;
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir TicaretSicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleriveya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkiliolduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imzabeyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren, standart forma uygun belge,
4.1.8.İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.9. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.10. İş Deneyim Belgesini, İstekliler, teklif edilen bedelin %40’ından az olmamak üzere, yurt içinde veyayurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusuiş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleritamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılıKamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.
4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,DCS sistemi veya SCADA otomasyonu içeren otomasyon sistemlerinin temini, montajı ve devreye alınmasıuygulaması benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.1.11.1. Önerilen cihazların marka ve model listesi,
4.1.11.2. Partnerlik Belgesi, (Yüklenici, ABB Türkiye’nin resmi partneri olmak zorundadır.)
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.11.2. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrısunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulanbelgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak
4.1.7 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.5- İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında (Kat:7 No:704Tel: 312 294 20 00/22 39 ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihaledokümanı almak isteyenler 210,00 TL doküman bedelini Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal BankacılıkŞubesindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabınayatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, faturadüzenlenebilmesi için adı soyadı/ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası,telefon/faks numaraları, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve ihale dokümanının gönderileceğiadresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını ihale tarihi de dikkate alınarakdarslan@etimaden.gov.tr veya ccagan@etimaden.gov.tr e-mail adreslerine göndermek suretiyle ihaledokümanını satın alabilirler.Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geçulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.6- Teklifler, 05/06/2024 Saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisineelden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerdenyasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıpyapmamakta tamamen serbesttir.
Paylaş